zaterdag 16 mei 2015

Happy Yom Yerushalayim 2015 at the KotelPhoto's: Rene v L.