vrijdag 31 juli 2009

Iranian Underground Church is growing ! ! !Hallelujah!

"Juicht Gode, gij ganse aarde, psalmzingt de heerlijkheid van zijn naam (Yeshua/Jezus); maakt zijn lof heerlijk. De ganse aarde aanbidde U, en psalmzinge U, zij psalmzinge uw naam. Prijst, o volken, onze God, en laat luide zijn lof weerklinken, die onze ziel herleven deed, en niet toeliet, dat onze voet wankelde. Komt, hoort, en ik wil vertellen, gij allen die God vreest, wat Hij gedaan heeft aan mijn ziel." (Uit: Psalm 66)

Ezechiël's Tempel op de Tempelberg


"En de heerlijkheid des HEREN ging het huis binnen door de poort die naar het oosten gericht was, en de Geest nam mij op en bracht mij naar de binnenste voorhof, en zie, de heerlijkheid des HEREN vervulde het huis. Toen hoorde ik Hem uit de tempel tot mij spreken, terwijl de man naast mij stond, en Hij zeide tot mij: Mensenkind, (dit is) de plaats van mijn troon en de plaats mijner voetzolen, waar Ik wonen zal onder de Israëlieten tot in eeuwigheid; ... Gij nu, mensenkind, vertel het huis Israëls van de tempel." (Ezechiël 43:4-7a,10a)

Lees ook XanderNieuws: Joodse organisatie wil dit jaar (2010) offeren op Tempelberg hervatten

Sderot’s trauma children
The first-ever feature length film about Sderot’s trauma children is currently underway. Sderot Media Center’s Noam Bedein has teamed up with acclaimed US Producer and Director Liane Thompson to create Missile City Kids, a film featuring the trauma-stricken children of Sderot following years of rocket fire.

Sderot Media Center


donderdag 23 juli 2009

Mijn Twitters aan Maxime Verhagen


Lees van onder naar boven:

Henoch2009@MaximeVerhagen Dhr. Heijkoop stelt voor om de correspondentie met u hierover verder te stoppen; vechten tegen de bierkaai dus!
less than 5 seconds ago from web in reply to MaximeVerhagen

Henoch2009@MaximeVerhagen ....., ter verantwoording zullen worden geroepen.
1 minute ago from web in reply to MaximeVerhagen

Henoch2009@MaximeVerhagen Maar er komt een tijd dat allen die Israël het recht op het volledige door de Here God toegezegde land, bestrijden,....
1 minute ago from web in reply to MaximeVerhagen

Henoch2009@MaximeVerhagen De manier waarop u en dhr. Heijkoop uw gelijk proberen te halen, strookt niet met de feiten.Gods Woord speelt geen rol meer.
2 minutes ago from web in reply to MaximeVerhagen

Henoch2009@MaximeVerhagen Het kabinet wil de waarheid niet horen. Ook niet de CU die tegen het delen van Jeruzalem is maar zwichtte voor t reg-akkoord
5 minutes ago from web in reply to MaximeVerhagen

Henoch2009@MaximeVerhagen U en onze NL-regering brengen hierdoor Gods gericht over NL, onze natie i.v.m. Joel 3:1,2 & Zacharia 12:2,3 leest u dat eens
8 minutes ago from web in reply to MaximeVerhagen

Henoch2009@MaximeVerhagen Een levensvatbare palestijnse staat met veilige grenzen voor Israël is een utopie der volkeren, leest u in de Bijbel Psalm 2
13 minutes ago from web in reply to MaximeVerhagen

Henoch2009@MaximeVerhagen De NL reg. bedriegt zichzelf door Jeruzalem te willen delen, en het land van God Israël [Westbank=Judea] te verdelen.
16 minutes ago from web in reply to MaximeVerhagen

Henoch2009@MaximeVerhagen Graag uw aandacht. Kreeg vandaag antwoord van uw hoge ambtenaar Heijkoop over resolutie 242 en VN en 'Int. recht'.

22 minutes ago from web in reply to MaximeVerhagen.

Mijn nieuw Twitter adres: http://twitter.com/ChristenZionism

maandag 20 juli 2009

Resolutie 242 & 'Internationaal Recht' ?


Dat het Nederlands Regeringsstandpunt – dat Jeruzalem als ‘bezet’ gebied beschouwd wordt – gebaseerd is op het zgn. internationaal recht is op zich triest te noemen. Dat komt omdat in dit ‘volkenrecht’ in de meeste gevallen een orgaan ontbreekt dat de regels kan handhaven, en dus is er geen bevoegdheid om op te treden of Israël als bezetter aan te wijzen. Het is bekend dat de linkse oppositie-partijen (incl. regeringspartij PvdA) graag schermen met de term “internationaal recht”, maar dat is in het geval van Israël’s zaak in de meeste gevallen onterecht.


Volgens internationale regels hield Egypte de Gazastrook illegaal bezet. Ook de bezetting van Judea en Samaria door Jordanië was illegaal en dus ook Jeruzalem. Omdat deze Arabische landen geen legale aanspraak op deze gebieden konden doen gelden, kan Israël niet van bezetting worden beschuldigd. Gedurende de negentien jaar dat Egypte en Jordanië de Gazastrook en de ‘Westelijke Jordaanoever’ bezet hielden, heeft de Verenigde Naties nooit geprotesteerd tegen deze illegale bezetting.De VN heeft nooit in resolutie 242 in 1967 en 338 in 1973, besloten dat Israël zich uit Judea en Samaria en de Gazastrook zou moeten terugtrekken.

Volgens de aangehaalde resolutie 242 is onvoorwaardelijke terugtrekking naar de grenzen van voor 4 juni 1967, pas van toepassing zodra er sprake is van “veilige grenzen” voor Israël, maar die heeft de Joodse Staat tot op de dag van vandaag, nog nooit gekregen. Het gaat in deze resolutie om een rechtvaardige en duurzame vrede. Om stopzetting van alle oorlogsbetuigingen of oorlogstoestanden, alsmede respect voor en erkenning van de soevereiniteit, territoriale integriteit en politieke onafhankelijkheid van iedere Staat in het gebied, en hun recht op leven in vrede binnen veilige en erkende grenzen, gevrijwaard van dreigementen of gewelddadigheden. Dat is niet wat Israël heeft gekregen. Haar eigen doelstelling –de ontwikkeling van vriendschappelijke relaties tussen naties- bijvoorbeeld tussen Israël en de Arabische landen, is door de VN op geen enkele wijze nagekomen.

Zolang deze punten niet zijn gerealiseerd, is resolutie 242 niet anders dan een stuk papier zonder enige waarde. De terreur van Arabische kant is onverminderd doorgegaan. Tijdens Yom Kippoer 1973 ondernamen een combinatie van Arabische landen nog een poging om Israël van de kaart te vegen. De Arabische landen en de Palestijnse Autoriteit houden zich niet aan de resolutie. Jeruzalem wordt in 242 niet genoemd en van een aparte Palestijnse nationale groep is evenmin sprake. In juridisch opzicht is resolutie 242 in de onderhandelingen tussen Israël en de ‘Palestijnen’ niet van toepassing, terwijl alle betrokken partijen roepen dat dit wel zo is. Men neemt geen enkele moeite de echte feiten te onderzoeken. In praktisch alle officiële documenten die in het conflict tussen Israël en de Palestijnen circuleren wordt resolutie 242 genoemd en op basis daarvan eisen de Palestijnen de volledige ontruiming van wat zij ‘Palestina’ noemen, inclusief Jeruzalem. Er bestaat geen internationaal geaccepteerde grens. Dat is één van de vele fabels die de ronde doen. Resolutie 242 stelt heel nadrukkelijk dat Israël recht heeft op erkende en veilige grenzen. Het conflict zou aan de onderhandelingstafel opgelost moeten worden.

(Met dank aan Franklin Ter Horst voor info & hoofdtekst na aanvraag)

Lees ook: Israel en het internationale recht (1)

En: Israel en het internationale recht (2)

Messiaans-Zegel

zaterdag 18 juli 2009

donderdag 16 juli 2009

In the beginning God ...Genesis:1:1 "In den beginne schiep God de hemel en de aarde. 2 De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren. 3 En God zeide: Er zij licht; en er was licht. 4 En God zag, dat het licht goed was, en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. 5 En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de eerste dag. 6 En God zeide: Daar zij een uitspansel in het midden der wateren, en dit make scheiding tussen wateren en wateren. 7 En God maakte het uitspansel en Hij scheidde de wateren die onder het uitspansel waren, van de wateren die boven het uitspansel waren; en het was alzo. 8 En God noemde het uitspansel hemel. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de tweede dag. 9 En God zeide: Dat de wateren onder de hemel op één plaats samenvloeien en het droge te voorschijn kome; en het was alzo. 10 En God noemde het droge aarde, en de samengevloeide wateren noemde Hij zeeën. En God zag, dat het goed was."

maandag 13 juli 2009

Abortus is moordDeze video gaat over ongeboren baby's die geaborteerd zijn en nooit de kans hebben gekregen om te leven.

zondag 12 juli 2009

Rami Ayyad (Gaza) stabbed to deathRami Ayyad the director of the Protestant Holy Bible Soceity in Gaza was stabbed to death and his body dumped in a field near Gaza city's Zeitoun neighborhood. Since the Hamas takeover in Gaza there have been an increasing number of attacks against Palestinian Christians who comprise a small percentage of the 1.5 million living in the Gaza Strip. Since the outbreak of the Al Aksa intifada seven years ago, thousands of Palestinian Christians have fled abroad. Also Bethlehem is no longer a predominently Christian city anymore. Please pray for our brothers and sisters under Islamic murder-attacks; and pray for the Family of our martyred brother Rami Ayyad. We will never forget you, and we will meet you in the eternal life with Jesus!

Relentless - The Struggle for Peace in the Middle EastMet dank aan @Eliezeryair op Twitter

zaterdag 11 juli 2009

I Support Israël Banner


Plaats deze banner op uwwebsite, met de link http://eczp.blogspot.com/ of http://eczp.hyves.nl/ naar deze site/blog!

vrijdag 10 juli 2009

Two-State Solution?"Want de HERE (Zelf) heeft Sion (Jeruzalem) verkoren, Hij heeft het Zich ter woning begeerd: Dit is mijn rustplaats voor immer (eeuwig), hier zal Ik wonen, want haar heb Ik begeerd." (Psalm 132:13,14)"En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus (Yeshua HaMasiach) geven. eze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven, en Hij zal als koning (te Jeruzalem) over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen" (Lukas 1:31-33)

Israeli conquere of Jerusalem, 1967"En zij zullen vallen door de scherpte des zwaards en als gevangenen weggevoerd worden onder alle heidenen (70 n. Chr.), en Jeruzalem zal door heidenen vertrapt worden, totdat de tijden der heidenen zullen vervuld zijn
(1967)." (Lukas 21:24)Boven-fragment betere kwaliteit:

Pray for the peace in JerusalemBidt Jeruzalem vrede toe: mogen wie u liefhebben, rust genieten; vrede zij binnen uw muur, rust in uw burchten. Om mijn broeders en mijn vrienden wil ik zeggen: vrede zij in u; om het huis van de HERE, onze God, wil ik het goede voor u zoeken. (Psalm 122:6-9)

U.N. voting to establish a Jewish State in the land of Israel, 29 November 1947.Wat de Islamitisch/Arabisch/Palestijnse propaganda - en hun supporters - aan geschiedenis tracht te vervalsen, en u te onthouden en weg te moffelen!

Ben Gurion's Independence Speech 14 mei 1948"Wie heeft zo iets gehoord, wie heeft iets dergelijks gezien? Wordt een land (Natie) op één dag voortgebracht of een volk op eenmaal geboren? Maar Sion heeft nauwelijks barensweeën gekregen, of zij baarde haar kinderen." (Jesaja 66:8)Gij (de vijanden van Israël) zult zeggen: ik zal optrekken tegen een land van dorpen, een overval plegen op vreedzame lieden, die in gerustheid wonen, allen zonder muur, grendels of poorten – om buit te maken en roof te plegen, om uw hand te keren tegen de weer bewoonde puinhopen en tegen een natie die uit het gebied der volken bijeengebracht is, die have en goed heeft verworven, die op de navel der aarde woont. (Ezechiël 11:12)

donderdag 9 juli 2009

Maxime Verhagen schuldig bevonden voor het verdelen van Jeruzalem"Godsspraak, het woord des HEREN, over Israël. Aldus luidt het woord van de HERE, die de hemel uitspant en de aarde grondvest, en de geest des mensen in diens binnenste formeert. Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond; ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden." (Zacharia 12:1-3)

Waarom Christen-Zionisme ?

Geachte vrienden en symphatisanten,

Roeping en bevestiging richting EP kwam toen br. Bart Repko sprak bij Pillar of Fire samenkomst te Den Haag NeverBeSilent; en door hem bevestigd werd als Wachter. Br. Bart Repko had een ernstige boodschap; en hij zei dat het echt een tijd is om tegen de stroom op te durven zwemmen (wel altijd met Jezus/Gods bewogenheid). Daarom voelde ik diep in mijn hart, iets te doen ter herleving van het Christen-Zionisme in Nederland. 

Na de opmerking van Minister van BuZa Maxime Verhagen dat Oost-Jeruzalem door de Ned. Regering als 'bezet' gebied beschouwd wordt, werd ook het hart van God betreffende Zijn land Israël en Zijn Stad Jeruzalem in mij bewogen.

 Met Joël Voordewind van de Christenunie in de slag geweest over de status van Jeruzalem. De ChristenUnie heeft Jeruzalem verkwanselt aan het regeringsakkoord, want Voordewind schreef mij:
 
"Tenslotte wij zien oost-jeruzalem ook niet als bezet gebied, maar zoals we ook abortus niet weer strafbaar konden stellen in het kabinet hebben we dit ook niet binnengehaald tegenover de andere twee grote coalitiepartijen."
 
Ik kon hierdoor geen lid meer blijven van de CU; zij hadden regeringsdeelname moeten weigeren i.p.v. deze 2 zeer cruciale punten van Gods hart op te geven. Zegen en vloek voor ons land staan op het spel; serious buisness dus.
 


Mijn hart is zo door God geraakt betref. het willen verdelen van de naties van Israël en Jeruzalem, dat ik er iets mee moet doen als Wachter en Bazuin-blazer! [Joel 3:1,2, Zacharia 12:2,3] . Het is waarlijk eindtijd. De Nederlandse politiek en media moet geestelijk en profetisch wakker geschudt worden! Laten we om Sion's wil niet zwijgen en om Jeruzalem's wil niet meer stil zijn; en Wachters zijn op de muren van Jeruzalem; ook hier!

Met gezegende groet, 

Henoch 

Christen-Zionisme Nederland


Dit Blog is bedoeld om de Christen-Zionistische Beweging in Nederland nieuw leven in te blazen. God wil deze opwekken tot nieuwe liefde, inzet en visie voor de Staat Israël en het Joodse volk.

We leven in een bijzondere tijd waarin eeuwenoude Bijbelse profetieën voor onze ogen vervuld worden; en Israël blijft daarbij Gods-Tijdsklok!

Het Christen-Zionisme in Nederland is echter weggezakt. In het verleden hadden we bijv. Johannes de Heer die Israël-visie had, en nu nog Christenen voor Israël.

Maar nu, voor wie zich 100% Bijbels achter Israël wil scharen en inzetten, is er: de Christen-Zionisten Nederland (mag ook genoemd worden: de Christen-Zionistische Beweging Nederland).

De Christen-Zionistische Beweging Nederland staat voor:

1. Het bestaansrecht van Israël en de Joden in het hun door God beloofde thuisland.
2. De onmogelijkheid van het delen van Jeruzalem.
3. Het tegengaan van een 'twee-staten oplossing'.
4. Het bidden voor de Vrede van Jeruzalem, en het Wachterschap over [en het zegenen van] Israël.
5. Het historisch juist inlichten van de maatschappij omtrent Israël, en het tegengaan van anti-Israël propaganda en antisemitisme.
6. demografisch/topografisch Judea & Samaria ('Westbank') moet Joods/Israëlisch zijn en blijven.

Wij zijn blij met uw inbreng, tips, steun, werk en zegeningen voor Israël. Wilt u ons financieël steunen, dan kan dat door een gift te geven; mailt u ons, dan ontvangt u de gegevens!