woensdag 30 september 2009

Het Christen-Zionisme zoekt financiële steun
De vraag is eenvoudig. Wij zoeken geestverwanten die het werk van het Christen-Zionisme financieël willen steunen. 
Wij zijn er vooral om individuen, de media, en de politiek (Kamerleden en Regeringsleden) wakker te schudden, wat betreft o.a.:

1. Het bestaansrecht van Israël en de Joden in het hun door God beloofde thuisland.
2. De onmogelijkheid van het delen van Jeruzalem.
3. Het tegengaan van een 'twee-staten oplossing'.
4. Het bidden voor de Vrede van Jeruzalem, en het Wachterschap over [en het zegenen van] Israël.
5. Het historisch juist inlichten van de maatschappij omtrent Israël, en het tegengaan van anti-Israël propaganda en antisemitisme.
etc.

Wilt u ons financieël steunen, dan kan dat door een gift te geven; mailt u ons, dan ontvangt u de gegevens! 

Momenteel doe ik dit werk met een vriend van mij als adviseur en ideeën Joodse zaken en uit eigen initiatief. Wel heb ik veel contacten met andere pro-Israël organisaties. (Notitie: door mijn handicap maakt dit het ook zwaar werk, dus alle hulp is voor mij erg kostbaar en zeer welkom).

Bij voorbaat wil ik u vriendelijk danken voor uw gift, en u Gods rijke zegen toewensen.

Wanneer u ons zegent, zegent u daarmee Israël, omdat wij ons inzetten vóór Israël, het Joodse volk, en vernieuwing van de Evangelische Christen-Zionistische beweging in Nederland (en daarbuiten)

Quote:

"Volken zullen u dienen, en natien zich voor u nederwerpen; wees heerser over uw broederen, en de zonen uwer moeder zullen zich voor u nederbuigen. Wie u vervloekt, zij vervloekt, en wie u zegent, zij gezegend." (Genesis 27:29)

Het recht schreeuwt! (2) - Hoe van Agt op drift is geraakt

Door: Drs. L.P.Dorenbos
Dries van Agt heeft zijn politieke carrière, na zijn politieke knieval voor abortus duur moeten bekopen met een functie ver weg in Japan. Nu is hij in het net gevangen van hen, die zich denken tegen Israël te moeten keren. Zijn nieuwe boek is een poging om de werkelijkheid te verduisteren. Is zijn katholieke achtergrond wellicht mede de oorzaak omdat Rome leert dat de beloften voor land en volk voor Israël zijn overgegaan op de kerk en dat is het fundament van de rooms katholieke kerk. Op deze Petra, op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. En dat is Rome. Hoe de kerk de beloften van Messias Jezus stal.

De ongenuanceerde steun voor de Palestijnen in het boek van van Agt is verbijsterend. Hoe kan iemand zo blind zijn. Is hem dan niet bekend, dat sinds de oprichting van de staat Israël, alle omringende volkeren de oorlog hebben verklaard aan Israël. En dat de zes oorlogen sindsdien allemaal gericht waren op de totale vernietiging van Israël en het verdrijven van de Joden uit hun land. Geen wonder dat Israël zich vaak, tegen de internationale grootmachten in, tot de tanden bewapent. Dat de Palestijnen, steeds opnieuw opgehitst en gesteund door de omringende landen, het slachtoffer zijn van diezelfde politiek is evident. Zij zijn de naar voren geschoven posten die met gevaar, maar ook met opoffering van hun leven, alles en iedereen in Israël kapot maken. Zij schromen niet om als suïcide bombers dood en verderf te zaaien onder burgers en kinderen. Van Agt is met zijn boek in de ban van de leugen. Niet Israël wil vernietiging maar de Palestijnen.

Het is logisch dat Israël zich tot de tanden bewapent en haar grenzen hermetisch sluit en niets aan het toeval overlaat, om zich te beschermen tegen dat gevaar. Wat zouden wij doen als, dag in dag uit, raketten zouden worden afgevuurd op ons dorp, zoals in Sederot? En hoe lang moest het duren voordat Israël ingreep, omdat de grootmachten niet het lef hadden om er een einde aan te maken. En wat gebeurde er onder grote internationale druk toen Gush Kativ 'Judenfrei' gemaakt moest worden. Onder gejuich vielen de Palestijnen binnen en verwoestten alles wat de settlers met hard werken hadden opgebouwd, om zelfs, tot op vandaag, nog in erbarmelijke toestanden ondergebracht te zijn. Blinde Islam haat kent geen vrede. Hun Koran verklaart de oorlog.

De Israël omringende landen gebruiken de Palestijnen als hun afleidingsmanoeuvre om hen zelf ver van hun bed te houden. We zagen hoe Jordanië ze verdreef, toen ze te actief werden en een bedreiging vormden. Ze gingen naar Libanon en we weten inmiddels hoe verschrikkelijk een complete oorlog Beiroet en omgeving getroffen heeft. Via de Palestijnen testen de omringende landen hoever ze Israël onder druk kunnen zetten om zo ook de Palestijnen te gebruiken, zodat zij zelf buiten schot blijven en hun vuile politiek door de Palestijnen laten uitvoeren.

Het dilettantistisch boek van Van Agt toont zijn grote onkunde aan op politiek, militair en sociaal gebied en zeker ook op Bijbels profetisch terrein. Een katholiek is vaak niet getraind om de Bijbel zelf te lezen. Daar schieten protestanten, als het om profetie gaat, ook in te kort. Die zijn opgegroeid bij kinderbijbels en Jezus plaatjes, waarbij over profetie niet werd gerept. Geen wonder dat de profeten blinde vlekken zijn in het katholieke en protestantse geloof. Nu de spanningen toenemen en zich concentreren op de Islam en Israël, dus het Midden-Oosten, worden we gedwongen, of we willen of niet, om toch eens te kijken waar Armageddon ligt en niet alleen de science fiction over de Apocalyps te volgen, maar ook te lezen wat daarover in de Bijbel staat. Zelfs als je er niets van gelooft, is het zeer urgent om er kennis van te nemen.

Je staat verbaasd als je leest wat er staat in Jesaja, Jeremia, Ezechiël, enz. Je ogen gaan open voor een werkelijkheid, waar we midden in zitten. Het is toch van de gekke dat zo'n klein landje als Israël, met zo weinig inwoners, dagelijks de wereldpolitiek bepaalt. Jeruzalem is het centraal mikpunt van al het politieke handelen. Zouden de profeten dan toch gelijk hebben? En is na 9/11 de wereld niet definitief veranderd? De oprukkende Islam verslaat zijn tegenstanders. Er is geen kruit tegen gewassen. Goed en kwaad strijden op leven dood. Terrorisme is een dagelijks begrip. Zou het dan toch tegen het einde lopen? Gaat moeder Gaia er inderdaad aan. Wij zijn gefocust op CO2, milieuconferenties, bevolkingsvermindering, klimaatverandering, terwijl we in werkelijkheid hollen naar een apocalyptische ontknoping die zijn weerga niet heeft. Het staat geschreven.

De wereld ziet er vandaag meer agressief uit dan ooit tevoren. En het gaat weer tegen de Joden, maar nu ook steeds meer tegen hen die Messias Jezus volgen. In Islamlanden worden ze gemarteld en onderdrukt en zelfs onthoofd. Nog nooit werden zoveel christenen onderdrukt. De Bijbel spreekt over het laatste der dagen, voordat de grote ontknoping komt, het grote Babylon van de eigen macht en welvaart valt in één uur, zegt de Bijbel; de onderdrukten worden bevrijd, de armen gekleed en de nieuwe hemel en aarde gegrondvest.

Dat gaat door strijd heen. Wij en ook Israël zullen onze trekken thuis krijgen, als wij een beetje blijven aanmodderen met ons christendom en de boel de boel laten en 50 miljoen kinderen per jaar (door abortus) het levenslicht niet laten zien, ook in Israël

Op Moloch kinderoffers volgt het oordeel. Eerst gingen de tien stammen in ballingschap in 721 voor Christus en later de twee stammen, in 586 voor Christus. De zonde van de Baäl en Moloch dienst was zo groot, dat ze in ballingschap verspreid zijn onder de volkeren. Pas in 1948 is een begin gemaakt met de terugkeer naar hun beloofde land, zoals op vele plaatsen is geprofeteerd in de Bijbel. God grijpt zelf in en maakt een einde aan het onrecht in de wereld en grondvest zijn rijk van recht en gerechtigheid, met Jeruzalem als stad van God zelf, vanwaar zijn wet zal uitgaan.

Zijn uitverkoren volk zal terugkeren naar het beloofde land. De Joden zullen erkennen dat de Jood Jezus, inderdaad hun beloofde Messias is en alle volken zullen erkennen, dat de God van Israël inderdaad de God van de schepping is, die voor eeuwig regeert. Dat wil toch niemand missen. Dus: bekeer je, voordat het te laat is. Want wijs je willens en wetens God af, dan moet je ook niet verbaasd staan, dat je, je doel mist. Net als in de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus toen de rijke man vanuit de gehenna, de plaats waar God niet is, de hel, tot Lazarus die in de hemel in de armen van Abraham lag, riep om zijn nog niet gestorven broers te waarschuwen, voordat het voor hen ook te laat zou zijn. Lazarus zei: 'Zij hebben Mozes en de profeten, laten ze daarnaar luisteren.' De rijke man had geweigerd om te luisteren. Als je weigert, dan zult je ontdekken dat het te laat is. Dat kun je God niet verwijten. Je hebt het toch geweten. God roept iedereen. Zijn Zoon, Messias Jezus, heeft het offer volbracht, en de zonde van deze wereld op Zich genomen. Redding is voor iedereen mogelijk.

De strijd in het Midden Oosten is alleen maar in profetisch perspectief te doorgronden. Natuurlijk is er veel op Israël aan te merken. Ook in Israël worden de geboden van God met voeten getreden. Het abortuscijfer is daar schrikbarend hoog. Elk meisje heeft in het leger recht op tenminste twee vrije abortussen. Ook voor hen geldt de Bijbelse oproep tot bekering. Zij gaan en zullen nog door moeilijke tijden heen gaan. De hele wereld zal zich tegen Israël keren en de strijd van alle omliggende landen zal alleen maar erger worden, totdat de legers van de wereld oprukken tegen het weerbarstige Israël. Maar zij zullen dan in de finale slag in het dal van Armageddon jammerlijk worden verslagen. De tijd dringt.

De maat van Gods gramschap raakt vol. De zonden van de volkeren en van ook Israël zelf reiken tot aan de hemel. Het bloed van de inmiddels wereldwijd meer dan een half miljard geaborteerde kinderen schreeuwt onder het altaar van God om het oordeel. God zelf zal tussenbeide treden en zijn eeuwig koninkrijk van recht en gerechtigheid grondvesten. De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie.

Jom Kippoer 27/28 september 2009/5770
Drs. L.P.Dorenbos,

voorzitter Stichting Schreeuw om Leven

(Het recht schreeuwt (1) kunt u hier lezen: http://eczp.blogspot.com/2009/07/abortus-is-moord.html )

GODS SCHREEUW OM RECHT VOOR ZIJN VOLK

 Antwoord aan oud-premier Van Agt

Door: Jan Willem van der Hoeven


 '
N.a.v. het boek van Dries van Agt:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Want de Here houdt een dag van wraak, een jaar van vergelding in Sions rechtsgeding." (Jesaja 34: 8)
 
God heeft een dag van toorn ten aanzien van wat Zijn Volk is aangedaan door de eeuwen heen tot aan nu toe.

Om na Hitler en zijn massamoord op het Joodse volk, in ons toen veelal Christelijk Europa voltrokken - de door Achmedinijad opnieuw aangekondigde moord op wat er nog overbleef van dit volk te bagatelliseren (waarvoor hij straks betere wapens zal hebben dan Hitler's gasovens), is een ten hemel schreiend onrecht.

Over recht gesproken!

Mijnheer Van Agt, Israël heeft het recht zich in haar eigen geboorteland te vestigen, hetgeen hun God hen als een eeuwigdurende bezitting beloofde. De Joden, die zich daar in het hun beloofde land komen vestigen, zijn geen kolonisten, zij komen thuis in Gods land als Zijn Volk!

Wanneer zelfs de vaak naar Israël onvriendelijke Verenigde Naties in 1947 de helft van dat door God aan hen beloofde land toewees, was het Joodse volk al dolblij. Zelfs al was het maar de helft, of minder dan de helft, dan de door Engeland gesteunde Balfour-declaratie aan hen oorspronkelijk toewees. Maar de Joden aanvaardden dit armzalige stukje van het aan hen beloofde land! Maar zelfs dat stukje land - door de Verenigde Naties aan hen toegedacht - was te veel voor de Arabische landen. Zij verklaarden de pasgeboren babystaat, nauwelijks bewapend, de oorlog, zoals het hier zo al beschreven wordt in Psalm 83.

Hoe herhaalt zich nu weer die geschiedenis!

Israël won deze door haar ongewilde oorlog, zoals ze iedere oorlog tegen haar beraamd won en zal winnen! Want God is met hen. Dat wil niet zeggen dat God datgene wat Israël verkeerd of fout doet goedpraat, maar vergeleken met de naties van de wereld glanst Israël in vergelijking. Zoals ik al schreef in mijn door Novapres uitgebrachte boek 'Babylon of Jerusalem': "De Palestijnse cirkel, de Arabische cirkel en de moslim cirkel hebben praktisch geen onenigheid over hun uiteindelijke doel - het ontwortelen van het kankergezwel - Israël, uit hun islamitische midden.

Dat is de reden waarom de PLO de Ayatollah Khomeini ondersteunde en met hem samenwerkte. Hoewel deze man geen Arabier was, kon hij als fanatieke moslim vertrouwd worden en zo deelnemen aan de strijd tegen de Joden. Khomeini ontving zeer veel hulp van Arafat. Toen hij de Ayatollah na de succesvolle revolutie kuste en omhelsde, zei hij: "Deze omhelzing is tot de bevrijding van Jeruzalem en Palestina."

Laten wij niet vergeten dat geen van de Arabische naties, noch de verderop gelegen islamitische staten ooit geëist hebben dat Arafat of de PLO hun Handvest moesten veranderen.

Waarom? Opnieuw, omdat uiteindelijk in de harten van miljoenen moslims het onderliggende verlangen leeft dat de Joodse Staat vernietigd moet worden! Of ze nu Arabische, Iranese of Maleisische moslims zijn, het maakt geen verschil. Vraag het hen en ze zullen zeggen: Het is de wil van Allah dat Israël vernietigd wordt.

Dit was wat een van de allereerste moslim Palestijnse Arabische leiders, de Grootmoefti van Jeruzalem, Haj Amin al Husseini, verklaarde, toen hij in 1942 met Hitler op de Berlijnse radio werd verwelkomd: 'Doodt de Joden - doodt hen met je handen, doodt hen met je tanden - dit is Allah welgevallig." Pagina 126 en 127 van het boek 'Babylon of Jeruzalem'.
Zo, dus Israël mag geen muur bouwen om haar door constant bloedige terreur bestookte en bedreigde burgers, vrouwen, mannen en kinderen onschuldig gezeten in bussen, restaurants of markten tenminste nog een beetje te beveiligen? Dat wordt dan, wetend dat dit een gevoelige snaar in het Westen raakt - door de vijanden van Israël slim een 'apartheidsmuur' genaamd.

Amerika mag wel een muur tussen haar en Mexico bouwen om te voorkomen dat ongewenste bezoekers zich als illegale burgers in de VS vestigen. Maar Israël, mijnheer Van Agt, mag geen muur ter verdediging bouwen om zo haar door zelfmoordenaars en terreur bedreigde bevolking tenminste een beetje te beveiligen.

Bent u echt zo blind voor de door de Israëliërs decennia langsgegane lijdensweg?

Amerika bombardeert twee Japanse steden, Nasaki & Hiroshima, waarbij 250.000 'onschuldige burgers' het leven verloren en wint zo de Tweede Wereldoorlog tegen Japan. Dat doet Israël niet, zij denkt er zelfs niet aan! De geallieerde strijdkrachten, die ook u en Nederland weer de vrijheid gaven, deden dit door hele steden in Duitsland plat te bombarderen en wonnen zo de oorlog, ook voor u! Dat doet Israël niet! Zij vecht - terwijl oorlog altijd vreselijk blijft, ook in Gods oog - meer humaan dan welke natie in de geschiedenis dan ook!

En u spreekt over een 'schreeuw naar recht'?

Heeft Israël na alle vijandigheden van zoveel zwaar bewapende vijanden en terreur niet het recht een muur ter verdediging te bouwen? Het recht zich te verdedigen?

Het recht in eigen land te wonen waar zij ook met hun naasten, de Palestijnse Arabieren, tenminste in vrede, willen wonen!

Uw schreeuw naar recht, na alles dat al is geschied, zou moeten zijn voor dit bijna door iedere natie verlaten en door vele naties gehate volk. Maar nee, u schaart zich als Christen Katholiek met uw schreeuw naast diezelfde wereld, die Hitler liet begaan en ook niet zo serieus nam. Totdat het voor de Joden en voor Europa te laat was!

Hebt u het dan niet door dat bij velen in het Westen er een grote bewogenheid is over het lot van de Palestijnse Arabieren, ook onder de Israëliërs zelf, zoals u dan ook aanhaalt in uw betoog. Maar dat voor de meeste Arabische leiders het Palestijnse probleem ondergeschikt is aan het andere - voor hen alles overheersende - probleem en dat is: het überhaupt bestaan van een onafhankelijke Joodse Staat in hun Mohammedaanse midden!

Dat moet opgelost worden en dan pas zal er voor hen vrede zijn. Nasser gebruikte, zoals bijna alle Arabische en Mohammedaanse leiders, het Palestijnse probleem om gans Israël in de Middellandse Zee te zien verdwijnen. Het ging hem als Arabische leider om "de Enderlösung" van het Joodse probleem, niet om de Palestijnen een eigen staat te geven. Ook Jordanië die bijkans zo waar de zogenaamde 'West Bank' illegaal bezette, dacht er niet aan om deze aan de Palestijnen, toen geleid door Shukeiry, af te staan. Wat was toen uw schreeuw naar recht voor die arme Palestijnen? Alleen als Israël nota bene tegen haar eigen wil in een verdedigingsoorlog diezelfde 'West Bank' bezet begint u met "uw schreeuw naar recht"

Arafat zei eens in een interview in het dagblad Trouw: "Vrede voor ons betekent de vernietiging van de staat Israël"!

Dus u mijnheer Van Agt heeft zorg, menselijke zorg en begrip voor de nood en pijn van de Palestijnen. De Arabische staten en veelal de Palestijnse leiders gebruiken uw goedwillige zorg en die van vele vredelievende Israëliërs voor een totaal ander doel en dat is: niet het Palestijnse probleem op te lossen, maar 'het Joodse probleem', namelijk Israël! Het is om die reden dat Hitler en zijn door hem geschreven 'Mein Kampf' zoveel aanhang heeft tot op deze dag onder de Arabische en Palestijnse leiders. Zij beogen uiteindelijk hetzelfde.

Laat in Gods Naam uw stem horen, mijnheer Van Agt, voor recht.

Ja, voor het recht dat het Joodse volk heeft om zich te verdedigen tegen allen die nog steeds hun vernietiging voorstaan - van de Hizbollah, tot Hamas, van Assad tot Achmedinijad, van de beweging Al Qaida tot de Neonazi's, ook in uw eigen land.

Want dat recht hebben zij, zoals het ongeboren, prachtige kind en schepsel in de baarmoeder van de vrouw het recht heeft om te leven. Een schreeuw om leven die u als minister-president van Nederland indertijd had moeten beantwoorden.

Zijn/haar schreeuw voor 'recht om te leven' werd toen helaas ook niet voldoende door u gehoord.

Jan Willem van der Hoeven, Directeur

International Christian Zionist Center

zaterdag 26 september 2009

AH negeert oproep tot boycot IsraëlZAANDAM – Actievoerders van onder meer het Nederlands Palestina Komitee en de SP roepen in twintig steden klanten van Albert Heijn op geen Israëlische producten meer te kopen.

Dat blijkt uit diverse meldingen op het internet. Op 24 en 25 september gaan een groot aantal actievoerders bij de filialen van Albert Heijn in twintig steden langs om klanten van de problematiek te doordringen. Albert Heijn is op de hoogte van de actie, maar heeft per brief laten weten dat een boycot van producten uit Israël niet aan de orde is. ‘We zijn dit voorjaar benaderd door het Nederlands Palestina Komitee en hebben hun vragen netjes beantwoord. Wij willen onze klanten de keuze bieden uit producten die van waar ook ter wereld afkomstig zijn. Zolang we van de overheid of andere instanties geen dringend advies krijgen om met de verkoop te stoppen, blijven wij dan ook producten uit Israël verkopen’, zegt woordvoerder Jan Christiaan Hellendoorn.

Volgens Hellendoorn is AH op de hoogte van protestacties in Alkmaar en Rotterdam (ook in Den Haag en Groningen). Hij zegt niet te weten waarom de actievoerders juist AH als mikpunt van hun onvrede kiezen. Zolang de actievoerders zich kalm houden, zal de keten niet pogen om in te grijpen. ‘Voorop staat dat onze klanten ongestoord hun boodschappen moeten kunnen doen. Eventueel zullen we de actievoerders aanspreken en vragen om het terrein te verlaten.’

Bron

Christenen voor Israël schreef:

Beste Israël-vrienden,

Nota bene meent het Palestina Komité de vredesweek te moeten misbruiken om consumenten op te roepen producten uit Israël te boycotten. Met name grootgrutter Albert Heijn (AH), moest het deze keer ontgelden door dit anti-Israël clubje. In diverse AH’s werd actie gevoerd. Kopend publiek werd opgeroepen sommige kwaliteitsproducten uit Israël niet aan te schaffen.

Zoals wel vaker, werken de actievoerders van dit soort Comités graag met goed in het gehoor liggende, nogal schreeuwerige oneliners, zoals: ‘Groot Palestina vrij’, ‘Israël kweekt producten op gestolen Palestijns land met gestolen water’, ‘Ik ben zeer verontwaardigd over de gewelddadige bezetting van Palestina’, en ga zo maar door. Schreeuwers, met name diegenen die het niet zo nauw nemen met een leugentje hier en een leugentje daar, gaan het op den duur nooit redden. De Nederlander laat zich niet het bos insturen door predikers van haat en eenzijdigheden.

Om deze zoveelste lastercampagne effectief te bestrijden, vragen wij u om juist nu producten uit Israël te kopen bij die AH’s die werden getroffen. Natuurlijk kunt u ook in al die andere supermarkten die Israëlproducten in de schappen hebben liggen, uw aankopen doen. Denk hierbij ook aan het Israël Producten Centrum (IPC) in Nijkerk. Bezoek de website http://www.ipc-nijkerk.nl/ en blader door de catalogus met allerlei bijzondere, kwalitatief hoogwaardige, producten die wij voor u hebben geselecteerd. U helpt niet alleen IPC maar juist Israël met uw aankopen.

Harde schreeuwers hebben niet het laatste woord. Ze mogen even in de schijnwerpers staan, maar daar blijft het dan ook bij. Hoezo? Omdat ze buiten de waard om rekenen. Er is in Nederland nog een enorme grote groep mensen die Israël wél wensen te steunen en van het land en het volk houden. Mensen die geloven dat ‘wie Israël zegent, gezegend wordt.’

Doet u mee? Alvast bijzonder bedankt.

Shalom,

Roger van Oordt,

directeur Chr. voor Israël

Zie ook ons nieuwe: Koop Israëlische Producten i.v.m. Boycot Israël actie 30 maart!

De vloek keert om in een zegen voor Israël

"Toen hief hij (Bileam) zijn spreuk aan en zeide:
Uit Aram voerde mij Balak, Moabs koning, uit de bergen van het Oosten:
Kom, vervloek mij Jakob, en kom, verwens Israël.
Hoe zal ik vervloeken, die God niet vervloekt? Hoe zal ik verwensen, die de HERE niet verwenst?
Want van der rotsen top zie ik hem, van de heuvelen aanschouw ik hem. Zie, een volk, dat alleen woont en onder de natiën zich niet rekent.
Wie telt het stof van Jakob en wie berekent de drommen van Israël? Sterve ik zelf de dood der oprechten en zij mijn einde daaraan gelijk! 
Toen zeide Balak tot Bileam: Wat hebt gij mij gedaan? Om mijn vijanden te vervloeken heb ik u gehaald en zie, gij hebt juist gezegend.
Maar hij antwoordde en zeide: Zal ik niet nauwgezet spreken, wat de HERE in mijn mond legt?"
(Numeri 23:7-12)

De vijanden/haters van Israël roepen leuzen als "Hamas, Hamas, Joden aan het gas" om Israël/het Joodse volk te verwensen en te vervloeken. Maar net zoals Bileam dit voor Balak deed, keerde de Here God de vloek om in een zegen!Nog een video Reuters - Artikel ND

Dus de Joden/Israël kreeg 'gas'! Nu zou het fijn zijn wanneer de vijanden/haters van Israël een leus zou roepen als "Hamas, Hamas, Joden aan de olie", dan krijgen we dus het volgende:

Israeli Group to Start Drilling for Dead Sea Oil

"Van uws vaders God, Die u zal helpen, en van den Almachtige, Die u zal zegenen, met zegeningen des hemels van boven, met zegeningen des afgronds, die daaronder ligt, met zegeningen der borsten en der baarmoeder!" (Genesis 49:25)

"Van Aser zeide hij: Gezegend zij Aser onder de zonen; hij zij bemind bij zijn broeders, en hij dope zijn voet in olie." (Deuteronomium 33:24)

"Hij deed hem rijden op de hoogten der aarde, dat hij at de inkomsten des velds; en Hij deed hem honig zuigen uit de steenrots, en olie uit den kei der rots" (Deuteronomium 32:13)

vrijdag 25 september 2009

History: General Allenby - Jeruzalem valt 1917


Bron foto General (Lord) Allenby

Chief Rabbis of Holy Land meeting British officials in 1918:

Tuvia Gelbard in Den Haag

Donderdagavond 24 september sprak Tuvia Gelbard uit Israël in de Vredekerk, Maartensdijklaan 126 in Den Haag. Het thema van de spreker is “Israël kennen is de bijbel kennen”.
De avond werd georganiseerd door Christenen voor Israël in samenwerking met de stichting ‘Pillar of Fire’.

Gelbard (66) is een boeiend spreker en een bevlogen man. Hij heeft zich nooit afgevraagd wat zijn land hem te bieden heeft, maar houdt zich meer bezig met wat hij zijn land zou kunnen geven.

Na zijn militaire dienst in een gevechtseenheid bracht hij een groot deel van zijn leven in de Negev-woestijn door in het zuiden van Israël. Hij koos voor een baan in het onderwijs en won later de hoogste prijs op onderwijsgebied in Israël. Hij leerde zijn studenten dat een gezonde samenleving alleen kan bestaan als je daar zelf iets aan bijdraagt. Door naar de Negev te gaan, gaf hij gehoor aan de oproep van Israëls belangrijkste leider, de voormalige premier David Ben Gurion, om mee te helpen de Joodse staat op te bouwen: “We moeten ons over heel Israël vestigen, zelfs in de woestijn, en die weer tot bloei brengen.”

Tuvia en zijn vrouw lieten in Netanya aan de kust het goede leven achter zich en gingen naar Dimona in de woestijn, een ware opoffering. Twaalf jaar later vonden ze een nieuwe uitdaging in Ariël om daar een leefbaar bestaan voor mensen mogelijk te maken. En vijf jaar daarna zetten beiden hun schouders onder een heel nieuw project, ‘Eshel Hashomron’, om daarmee Samaria weer ‘op de (land)kaart’ te zetten. In het Nederlands vertaald is de naam van dit project ‘Tamarisk van Samaria’, naar aanleiding van het bijbelvers “En Abraham plantte een tamarisk” in Genesis 21:33. Tuvia Gelbard woont nu in Ariël, in het hart van Samaria. Daar leidt hij een hotel met een bijbels themapark: 'De tuin van het Bijbelse Samaria'.

Tuvia Gelbard schreef het boek ‘Samaria onze wortels’, met als ondertitel ‘De vervulling van bijbelse profetieën’, en onlangs zijn nieuwe boek ‘Wandelen door de Bijbel in de schaduw van terreur’.


Netanyahu addresses the UN

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu addresses the 64th United Nations General Assembly at the U.N. headquarters in New York, the United States, Sept. 24, 2009, on the second day of the general debate of the assembly:
UNITED NATIONS, Sept. 24 - Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu Thursday exhorted the United Nations to ensure that Iran, whose leader he described as a "Holocaust denier," never acquires nuclear weapons.

"A mere six decades after the Holocaust, you give legitimacy to a man who denies that the murder of six million Jews took place and pledges to wipe out the Jewish State," Netanyahu told the annual general debate of the UN General Assembly, referring to Iranian President Mahmoud Ahmadinejad.
The current Iranian leadership, the Israeli prime minister said, is fueled by an extreme fundamentalism, imposing a "backward regimented society" wherever it can.

The greatest threat to the world today is "the marriage between religious fanaticism and the weapons of mass destruction," he said.

As a result, the most pressing challenging for the UN is "to prevent the tyrants of Tehran from acquiring nuclear weapons," he said.

"Will the international community confront a despotism that terrorizes its own people as they bravely stand up for freedom?" he asked.

The desire of all of Israel for peace was manifested in the country's unilateral withdrawal from Gaza in 2005, at the expense of uprooting more than 8,000 Israelis, Netanyahu said.

"We didn't get peace," he said. "Instead we got an Iranian-backed terror base 50 miles from Tel Aviv," with the Palestinian group Hamas increasing their rocket attacks against Israeli towns and cities by tenfold.

In response, "the UN was silent," he said.

Despite the recent conflict in Gaza, he voiced hope that peace can be achieved.
 "But only if we roll back the forces of terror, led by Iran, that seek to destroy peace, eliminate Israel and overthrow the world order," he said. "The question facing the international community is whether it is prepared to confront those forces or accommodate them."Part 2 - Part 3 - Part 4

Most Anti-Israeli Speech By Any US President Ever!Geen commentaar nodig!

donderdag 24 september 2009

woensdag 23 september 2009

No on 2 State 'solution'Zeg NEE tegen de zgn. Twee Staten 'Oplossing' en NEE tegen een 'Palestijnse' Staat op de ('Westoever'-Gaza-Oost Jeruzalem), en schrijf de argumentatie daartegen aan de Politiek (Kamerleden & Regeringsleden).

"Want zie, in die dagen en te dien tijde, wanneer Ik (God) een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem, zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat, en Ik zal aldaar met hen (de naties) in het gericht treden ter oorzake van mijn volk (de Joden) en van mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij mijn land verdeelden." (Joël 3:1,2)

ECZP-Visitekaartje


Positief voor Israël?


Zaterdag en Zondag jl. vierde Israël Nieuwjaar: Rosh Hashana. Op deze dagen, 1 en 2 Tisjri, begon daar het jaar 5770; wij hebben een jaartelling vanaf de geboorte van Jezus, zij tellen vanaf de schepping die, volgens hun berekening, 3761 jaar voor Christus plaatsvond. Met de jaarwisseling wensen ze elkaar: ‘L ‘shana tova, G’mar hatima tova’, wat staat voor ‘gezondheid, geluk en voorspoed’. Een religieuze wens is: ‘Le Shana Tova Tikatevu be Sefer Chaim’, of: ‘Moge u ingeschreven zijn in het Boek des levens voor een goed jaar.’

Het zijn mooie wensen, zo bij het begin van een nieuw jaar, maar je kunt je wel afvragen wat er van terecht zal komen, als het over Israël gaat! Is er nog wat positiefs over te zeggen, als ongeveer 90% van de wereld over dit volk heen valt, en er miljarden zijn die het liefst zouden zien dat Israël helemaal verdween? Aan alle kanten omringd door vijanden, en wereldwijd dreigende grootmachten, zoals de VS, de VN en de EU, die willen bepalen wat ze wel en niet mogen doen! Nu de Amerikaanse gezant Mitchell niet heeft kunnen bemiddelen tussen Israël en de Palestijnen, komt de ‘boss’ zelf om nog eens te benadrukken dat Israël moet stoppen met de bouw van huizen! Huizenbouw notabene, voor haar eigen burgers! Een duidelijk eenzijdig rapport van de Verenigde Naties betreffende de Gaza-oorlog wijst Israël als grote boosdoener aan; ja, de Hamas heeft ook wel ‘nare’ dingen gedaan, maar Israel is toch wel weer dé kwaaie peer! En nu moet Judea en Samaria, net als eerst de Gazastrook, teruggegeven worden aan Palestijnen! Teruggegeven? Het is nooit van hen geweest!! Net als Jeruzalem; daar moet ook een deel van naar de ‘buren’! En de Joden mogen er alvast niet meer bouwen,

zo spreekt het ‘buitenland’! Maar het land en de stad zijn van de God van Israël, en altijd al geweest, en Hij heeft het als een eeuwigdurend bezit aan het volk van Israël gegeven! Lees er de Bijbel maar op na, en laat je niet meesleuren door de leugengeest, die de hele wereld in zijn macht heeft! David schreef al over dit onrecht in één van zijn Psalmen: “ Machtig zijn zij die mij willen verdelgen, mijn valse vijanden; wat ik niet geroofd heb moet ik toch teruggeven.” [Ps. 69:5] Het ziet er niet best uit voor Gods volk, er is weinig positiefs te melden, zou je zo denken.

Tot je gaat lezen in het Woord van God; in m’n vakantie las ik in het boek Jesaja, ongeveer van hoofdstuk 40 tot hoofdstuk 65. Nou, daar werd ik echt weer vrolijk van; Gods beloften over Zijn volk zijn gewéldig positief, het gaat helemaal goed komen met Israél, uiteindelijk!

Uit de column van H. van den Berg. (bij hem via e-mail aan te vragen: berg.services@telfort.nl )

Brief facts on the Israëli conflict today!

"Crash Course on the Arab-Israeli Conflict."
Here are overlooked facts in the current & past Middle East situation. These were compiled by a Christian university professor:

BRIEF FACTS ON THE ISRAELI CONFLICT TODAY:

1. Nationhood and Jerusalem: Israel became a nation in 1312 BC, two thousand (2000) years before the rise of Islam.

2. Arab refugees in Israel began identifying themselves as part of a Palestinian people in 1967, two decades after the establishment of the modern State of Israel.

3. Since the Jewish conquest in 1272 BC, the Jews have had dominion over the land for one thousand (1000) years with a continuous presence in the land for the past 3,300 years.

4. The only Arab dominion since the conquest in 635 lasted no more than 22 years.

5. For over 3,300 years, Jerusalem has been the Jewish capital. Jerusalem has never been the capital of any Arab or Muslim entity. Even when the Jordanians occupied Jerusalem, they never sought to make it their capital, and Arab leaders
did not come to visit.

6. Jerusalem is mentioned over 700 times in Tanach, the Jewish Holy Scriptures. Jerusalem is not mentioned once in the Koran.

7. King David founded the city of Jerusalem. Mohammed never came to Jerusalem.

8. Jews pray facing Jerusalem. Muslims pray with their backs toward Jerusalem.

9. Arab and Jewish Refugees: in 1948 the Arab refugees were encouraged to leave Israel by Arab leaders promising to purge the land of Jews. Sixty-eight percent left (many in fear of retaliation by their own brethren, the Arabs), without ever seeing an Israeli soldier. The ones who stayed were afforded the same peace, civility, and citizenship rights as everyone else.

10. The Jewish refugees were forced to flee from Arab lands due to Arab brutality, persecution and pogroms.

11. The number of Arab refugees who left Israel in 1948 is estimated to be around 630,000. The number of Jewish refugees from Arab lands is estimated to be about 800,000.

12. Arab refugees were INTENTIONALLY not absorbed or integrated into the Arab lands to which they fled, despite the vast Arab territory. Out of the 100,000,000 refugees since World War II, theirs is the only refugee group in the world that has never been absorbed or integrated into their own people's lands. Jewish refugees were completely absorbed into Israel, a country no larger than the state of New Jersey.

13. The Arab-Israeli Conflict: the Arabs are represented by twenty two separate nations, not including the Palestinians. There is only one Jewish nation. The Arab nations initiated all five wars and lost. Israel defended itself each time and won.

14. The PLO's Charter still calls for the destruction of the State of Israel. Israel has given the Palestinians most of the West Bank land, autonomy under the Palestinian Authority, and has supplied them.

15. Under Jordanian rule, Jewish holy sites were desecrated and the Jews were denied access to places of worship. Under Israeli rule, all Muslim and Christian sites have been preserved and made accessible to people of all faiths.

16. The UN Record on Israel and the Arabs: of the 175 Security Council resolutions passed before 1990, 97 were directed against Israel.

17. Of the 690 General Assembly resolutions voted on before 1990, 429 were directed against Israel.

18. The UN was silent while 58 Jerusalem synagogues were destroyed by the Jordanians.

19. The UN was silent while the Jordanians systematically desecrated the ancient Jewish cemetery on the Mount of Olives.

20. The UN was silent while the Jordanians enforced an apartheid-like a policy of preventing Jews from visiting the Temple Mount and the Western Wall.

These are incredible times. We have to ask what our role should be. What will we tell our grandchildren about what we did when there was a turning point in Jewish destiny, an opportunity to make a difference?

vrijdag 18 september 2009

maandag 14 september 2009

Kamal Saleem Life Story: Danger of IslamOm de volgende 5 delen van het interview te bekijken/beluisteren, klik (na part 1 ) op boekje/guide en klik op episodes, en kies de volgende (dus 2, etc.).
Bekijk ook hier de afleveringen!

donderdag 10 september 2009

Netanyahu at the Western Wall
April 2099: Israeli prime minister Binyamin Netanyahu reads from a prayer book as he stands with his sons Yair, right, and Avner at the Western Wall, in Jerusalems Old City. Mr Netanyahu officially assumed the reins of power yesterday. Photograph: Sebastian Scheiner/AP

Netanyahu, de Premier die hele moeilijke beslissingen zal moeten maken voor de veiligheid van Israël en de wereld, i.v.m. de nucleaire aspiraties van Iran, geassisteerd door Rusland en andere Islamitische naties. Zijn dit voorontwikkelingen van de Gog en Magog oorlog, zoals beschreven in Ezechiël 38 & Ezechiël 39?

Bliksembezoek Netanyahu aan Moskou mogelijk vanwege snelle aktie tegen Iran

"Hoewel beide overheden het aanvankelijk in alle toonaarden ontkenden, heeft een hoge official van het Kremlin vandaag tegenover de Russische krant Kommersant toegegeven dat de Israëlische premier Benyamin Netanyahu afgelopen maandag een bliksembezoek aan Moskou heeft gebracht. Kommersant haalde diverse experts aan die van mening waren dat een dergelijke nog nooit eerder voorgekomen aktie alleen gerechtvaardigd was vanwege 'buitengewone omstandigheden'. Vermoed wordt dan ook dat het onderwerp van het geheime bezoek een op handen zijnde Israëlische aanval op Iran was." Lees meer artikel XanderNieuws

"Bezetting" De grote leugen!

Als een leugen maar vaak genoeg herhaald wordt, dan is het bekend dat deze leugen uiteindelijk gezien gaat worden als een vastgestelde waarheid. In dit bericht zullen wij er een aantal noemen, terwijl wij om ons heen kijken en de gevaren zien van het mogelijk herhalen van de geschiedenis. Ook de opkomst van het rechts-extremisme en veel gevallen van anti-semitisme in een Europese landen, waarbij Joodse Synagogen in brand zijn gestoken en Joden bedreigd of in elkaar geslagen zijn, is een reden voor het publiceren van dit artikel (geschreven door Jerry Golden, vertaald door mij). Hebben wij dan niets geleerd van hetgeen geschiedt is? Wij gaan het hebben over de Grote Leugens in het huidige Israelisch/Palestijns conflict:

- De 'bezette' gebieden:
De enige illegale bezetting sinds de VN resolutie van verdeling in 1947 was toen Jordanie, Samaria en Judea bezette en het de 'West Bank' begonnen te noemen, en Gaza bezet werd door Egypte. Het waren Egypte, Jordanië en Syrië die oorlog voerden tegen de pasgeboren staat Israël, en hoopten het te vernietigen. Aan het einde van die oorlog eiste Egypte illegaal Gaza op, en Jordanië claimde op onwettige wijze Samaria en Judea op. Jordanië noemde het zelfs Trans-Jordanië [Westbank/Westoever], en tot aan de dag van vandaag hebben de meeste 'Palestijnen' Jordaanse paspoorten. (Die momenteel door Jordanië nu afgepakt zijn, om Israël nog meer met deze van hun Arabische 'broeders' in hun maag te splitsen, en het conflict op de spits te drijven).

- 'Palestijns' Land:
Toen Jordanië en Egypte het gebied bezette wat nu 'Palestijnse gebieden' genoemd wordt, (1948-1967) hadden geen van de Arabieren hier problemen mee, en er werd met geen woord gerept over Palestijnse gebieden die "Palestina" genoemd zou moeten worden. Simpelweg omdat het idee van een Palestijnse Staat nog nooit in het hoofd - van de Arabieren die daar woonde - op was gekomen. Simpelweg omdat het meerendeel gemigreerde Arabieren waren, die vanaf 1917 tot aan 1948 uit de naburige Staten kwamen, dus een 'thuisland' helemaal niet aan de orde was. Voor 1948 woonden er Joden en Arabieren in wat de Romeinen 'Palestinea' hadden genoemd, dus waren het beiden zogezegd Palestijnen. Maar als je de geschriften terug leest van iedere grote historicus, dan zie je dat dit land grotendeels verlaten was, voordat de Engelsen het in 1917 van de Turken afnamen (na 600 jaar Ottomaans/Turks/Islamitische bezetting/overheersing, was er ook noit sprake geweest van een 'Palestijns' volk, of land van de 'Palestijnen'). Deze mensen die 'Palestijnen' worden genoemd zijn gewoon Arabieren die daar kwamen om werk en een bestaan te zoeken.

- Legitimiteit voor 'Palestijnse Staat:
Een van de argumenten van de Arabieren die nu in Israël wonen (zogenoemde 'Palestijnen') is, dat de PLO geformeerd is in 1964 en hun zaak gerechtvaardigd zou zijn, omdat het geformeerd is voor de zesdaagse oorlog van 1967, en het begin van de zogenaamde 'bezetting'. Maar het moet ook goed begrepen worden dat de PLO geformeerd werd om de Staat Israël te bevechten en niet om de 'bezette gebieden' te heroveren. Omdat toen ze destijds begonnen er nog geen 'nederzettingen' waren, en Jordanië en Egypte het bestuur hadden over wat nu genoemd wordt 'Westbank' (Judea & Samaria) en 'Gaza'. Deze feiten alleen al maken het geheel duidelijk dat de organisatie van Yasser Arafat's "Fatah" (nu PA genoemd) maar één verlangen heeft en dat is de vernietiging van de Staat Israël, en niet het stichten van een Palestijnse Staat. Want in 1967 vielen Jordanië, Egypte en Syrië, Israël aan, die toen nog steeds gebonden was aan de wapenstilstand van de in 1949 vastgestelde grenzen.

- Christenen zijn 'veilig' in de door Fatah/Hamas gecontroleerde gebieden:
De drie landen die Israin l in 1967 binnen hun landsgrenzen aanvielen, zeiden tegen de gehele Arabische Wereld dat de Joodse Staat op het punt stond vernietigd te worden. Dat iedere Jood de zee in gedreven zou worden, dat het eerst de 'Zaterdag' zou zijn en dan de 'Zondag', bedoelende dat nadat zij alle Joden vermoord zouden hebben, zij het probleem van de Christenen in het land ook zouden oplossen. Aangezien Hezbollah, Hamas, Jihad, Fatah, en vele andere terroristische organisaties beloofd hebben om alle Joodse steden te willen 'bevrijden' inclusief geheel Jerusalem, Tel Aviv, Haifa, etc., etc., was Arafat hierop geen uitzondering. Aangezien in de K'oran [De Tafel al-Maidah 5.51] staat dat Joden en Christenen elkaars vrienden zijn, en dus voor 'Allah' afvallig (onrechtvaardig) zijn, beloofd dit ook voor de echte Christenen niet veel goeds. De meeste wedergeboren Christen Palestijnen, die de afgelopen tijd in de zgn. 'autonome' gebieden (en nu Hamas in Gaza ), onder het schrikbewind van Yasser Arafat's corrupte politie-staat (Fatah) leefden, zijn inmiddels vertrokken of weggevlucht en leven nu in Israël of in het buitenland.

- De Joden hebben de oorspronkelijke bewoners verdreven:
Zoals eerder beschreven hebben er altijd al Joden gewoont in Palestina en Jeruzalem. Nadat de Romeinse Veldheer Titus in 70 na Christus, de Joodse Tempel van God had verwoest, deporteerden de Romeinen de Joden en demoniseerden hen. Toch zijn er al die eeuwen heen achterblijvers geweest. Voor de Tweede Wereldoorlog hadden Joodse boeren en grootgrondbezitters veel land gekocht van de plaatselijk wonende Arabieren (en gematigd positief waren t.o.v. de voordelen van het Zionisme), soms voor exorbitante prijzen.


Zionist leaders continuing purchasing land from friendly sheiks in the area (1929, British controlled) what then was called Palestine

"Every acre of land acquired by the Jews has been bought at a price fixed by buyer and seller"

Nadat zij toen zagen dat het de Joden goed ging, wilde zij, hetgeen zij zelf voor veel geld verkocht hadden, terug hebben. Na de verrassings aanval van 1967 op Israël, moesten de Arabieren afdruipen, en Israël nam het land over dat deel was van het Mandaat dat de Britten in 1922 in bezit hadden, in wat nu "de reconstitutie van de Joodse Staat" werd. Vanaf die dag is er niets veranderd om het recht te doen ophouden voor de Jood om zijn door God gegeven Thuisland te vestigen. Dus als er al sprake zou zijn van het 'bezetten' van iets, dan is het geen Arabisch land, maar Gods land, en het is God die het de Jood gegeven heeft als een erfenis en eeuwig durende belofte, en niet aan het zaad van Ishmaël, maar aan het zaad van Abraham, Izaak en Jacob.
and here: "Occupation" The Big Lie!

maandag 7 september 2009

Israël bouwt verder op Westoever

NOS-Journaal, 7-9-09: Israël bouwt verder op Westoever

"De Israëlische regering laat op de bezette Westelijke Jordaanoever 455 nieuwe woningen bouwen. De huizen staan in gebied dat Israël in elke mogelijke vredesregeling wil behouden. De bouw gaat in tegen de door de VS verlangde bouwstop, om het vredesproces een nieuwe kans te geven. De Nederlandse minister Verhagen noemde het vrijdag " diep triest" als Israël toch weer nieuwe nederzettingen gaat bouwen. In Israël wordt aangenomen dat premier Netanyahu toestemming heeft gegeven voor de bouw om de kolonistenbeweging tegemoet te komen. Hierna zou hij wel met een bouwstop willen instemmen."

Dit nieuwsbericht zit vol fouten:

1. De zgn. 'Westoever' is geen "bezet" gebied.
2. De zgn. "Westelijke Jordaanoever" [Westbank] is zo genoemd door Jordanië, toen de Jordaniërs het Bijbelse Judea (wat betekent: van de Judeeërs/Joden) en Samaria, werkelijk bezet hield tussen 1947 en 1967.
3. Geen enkel ander land kan van de Democratische en Souvereine Staat Israël een bouwstop van huizen eisen; dat is buiten iedere proportie en normaal denkbeeld.
4. Het is "diep triest" te noemen, dat Maxime Verhagen meegaat in de stroom der natiën die Jeruzalem zullen heffen, en zich daaraan deerlijk zullen verwonden.
5. Netanyahu komt hiermee God tegemoet, die beloofd heeft dat het Joodse volk op de heuvels van Judea (bergen van Israël) zullen vertoeven, om daar nimmer meer weg te gaan, want de Here is met hen!

 
 
 
 
 
"Minister Maxime Verhagen van Buitenlandse Zaken vindt het ''diep- en dieptriest'' dat Israël nieuwe woningen wil bouwen in nederzettingen op de bezette Westelijke Jordaanoever. Volgens Verhagen is dit plan ''buitengewoon slecht'' voor het vredesproces. Bovenstaande uitspraken van onze minister van Buitenlandse Zaken werden geciteerd in een artikel op Nu.nl. Het artikel ging verder niet in op de details van de bouw. De minister deed zijn uitspraken vrijdag in Stockholm tijdens een informele ontmoeting van EU-ministers van Buitenlandse Zaken. .... De uitspraken van Verhagen zijn echter ondoordacht en getuigen van goedkoop sentiment. Het probleem van de joodse nederzettingen in Judea en Samaria zijn namelijk ingewikkelder dan in eerste instantie gedacht." Lees verder
 
"Omdat gij gezegd hebt: Die beide volken [Israël & Juda] en die beide landen zullen mij toebehoren; wij nemen ze in bezit – hoewel de HERE daar was – daarom, zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here HERE, met dezelfde toorn en naijver waarmee gij hen in uw haat behandeld hebt, zal Ik ook handelen en Mij onder hen doen kennen, wanneer Ik u richten zal. En gij zult weten, dat Ik de HERE ben. Ik heb al de lasteringen gehoord, die gij tegen de bergen van Israël [Judea & Samaria] gesproken hebt: zij zijn verwoest; zij zijn ons gegeven om ons te voeden! Ja, gij hebt een hoge toon tegen Mij aangeslagen en grote woorden tegen Mij opeengestapeld – Ik heb het wel gehoord. Zo zegt de Here HERE: Tot vreugde van de ganse aarde zal Ik van u een woestenij maken; zoals gij u verheugt omdat het erfdeel van het huis Israëls verwoest is, zó zal Ik aan u doen: een woestenij zult gij worden, gij gebergte Seïr, ja Edom geheel en al. En men zal weten, dat Ik de HERE ben." (Ezechiël 35:10-15, nbg vert.)
 
"Ik zal ze uit alle volken terughalen en uit alle landen bijeenbrengen, ik zal ze naar hun eigen land laten terugkeren. Op de bergen van Israël [Judea & Samaria, nu 'Westbank'] en bij de waterstromen zal ik ze weiden, overal in het land waar mensen wonen. Ik zal ze laten grazen op een goede weide, ook hoog in de bergen van Israël zullen ze gras vinden; op Israëls bergen zullen ze rusten op groen grasland en in een grazige weide." (Ezechiël 34:13,14, nbv vert.)

donderdag 3 september 2009

Het Zionisme van Albert Einstein in beelden

Relatively Speaking, a Zionist

Albert Einstein with Zionist leaders Ben-Zion Mossinson, Chaim Weizmann, and Menachem Ussishkin, arriving in New York in 1921:Fundraising for Zionist purpose Singapore:
Einstein's dedication was not only to his work on Theoretical Physics. He also had fervently supported and carried out the work of sponsoring the building of the Hebrew University Jerusalem:


Albert Einstein receives honorary citizenship of Tel Aviv, February, 1923

"I have already had the privilege of of receiving honorary citizenship of the City of New York, but I am tenfold happier to be a citizen of this beautiful Jewish town!"


Einstein with Jewish workers in Haifa, February, 1923:

Einstein planting a tree in 1923 on Mount Scopes, the chosen site of Hebrew University:

Bron o.a.: zionism-israel.com