woensdag 30 september 2009

Het recht schreeuwt! (2) - Hoe van Agt op drift is geraakt

Door: Drs. L.P.Dorenbos
Dries van Agt heeft zijn politieke carrière, na zijn politieke knieval voor abortus duur moeten bekopen met een functie ver weg in Japan. Nu is hij in het net gevangen van hen, die zich denken tegen Israël te moeten keren. Zijn nieuwe boek is een poging om de werkelijkheid te verduisteren. Is zijn katholieke achtergrond wellicht mede de oorzaak omdat Rome leert dat de beloften voor land en volk voor Israël zijn overgegaan op de kerk en dat is het fundament van de rooms katholieke kerk. Op deze Petra, op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. En dat is Rome. Hoe de kerk de beloften van Messias Jezus stal.

De ongenuanceerde steun voor de Palestijnen in het boek van van Agt is verbijsterend. Hoe kan iemand zo blind zijn. Is hem dan niet bekend, dat sinds de oprichting van de staat Israël, alle omringende volkeren de oorlog hebben verklaard aan Israël. En dat de zes oorlogen sindsdien allemaal gericht waren op de totale vernietiging van Israël en het verdrijven van de Joden uit hun land. Geen wonder dat Israël zich vaak, tegen de internationale grootmachten in, tot de tanden bewapent. Dat de Palestijnen, steeds opnieuw opgehitst en gesteund door de omringende landen, het slachtoffer zijn van diezelfde politiek is evident. Zij zijn de naar voren geschoven posten die met gevaar, maar ook met opoffering van hun leven, alles en iedereen in Israël kapot maken. Zij schromen niet om als suïcide bombers dood en verderf te zaaien onder burgers en kinderen. Van Agt is met zijn boek in de ban van de leugen. Niet Israël wil vernietiging maar de Palestijnen.

Het is logisch dat Israël zich tot de tanden bewapent en haar grenzen hermetisch sluit en niets aan het toeval overlaat, om zich te beschermen tegen dat gevaar. Wat zouden wij doen als, dag in dag uit, raketten zouden worden afgevuurd op ons dorp, zoals in Sederot? En hoe lang moest het duren voordat Israël ingreep, omdat de grootmachten niet het lef hadden om er een einde aan te maken. En wat gebeurde er onder grote internationale druk toen Gush Kativ 'Judenfrei' gemaakt moest worden. Onder gejuich vielen de Palestijnen binnen en verwoestten alles wat de settlers met hard werken hadden opgebouwd, om zelfs, tot op vandaag, nog in erbarmelijke toestanden ondergebracht te zijn. Blinde Islam haat kent geen vrede. Hun Koran verklaart de oorlog.

De Israël omringende landen gebruiken de Palestijnen als hun afleidingsmanoeuvre om hen zelf ver van hun bed te houden. We zagen hoe Jordanië ze verdreef, toen ze te actief werden en een bedreiging vormden. Ze gingen naar Libanon en we weten inmiddels hoe verschrikkelijk een complete oorlog Beiroet en omgeving getroffen heeft. Via de Palestijnen testen de omringende landen hoever ze Israël onder druk kunnen zetten om zo ook de Palestijnen te gebruiken, zodat zij zelf buiten schot blijven en hun vuile politiek door de Palestijnen laten uitvoeren.

Het dilettantistisch boek van Van Agt toont zijn grote onkunde aan op politiek, militair en sociaal gebied en zeker ook op Bijbels profetisch terrein. Een katholiek is vaak niet getraind om de Bijbel zelf te lezen. Daar schieten protestanten, als het om profetie gaat, ook in te kort. Die zijn opgegroeid bij kinderbijbels en Jezus plaatjes, waarbij over profetie niet werd gerept. Geen wonder dat de profeten blinde vlekken zijn in het katholieke en protestantse geloof. Nu de spanningen toenemen en zich concentreren op de Islam en Israël, dus het Midden-Oosten, worden we gedwongen, of we willen of niet, om toch eens te kijken waar Armageddon ligt en niet alleen de science fiction over de Apocalyps te volgen, maar ook te lezen wat daarover in de Bijbel staat. Zelfs als je er niets van gelooft, is het zeer urgent om er kennis van te nemen.

Je staat verbaasd als je leest wat er staat in Jesaja, Jeremia, Ezechiël, enz. Je ogen gaan open voor een werkelijkheid, waar we midden in zitten. Het is toch van de gekke dat zo'n klein landje als Israël, met zo weinig inwoners, dagelijks de wereldpolitiek bepaalt. Jeruzalem is het centraal mikpunt van al het politieke handelen. Zouden de profeten dan toch gelijk hebben? En is na 9/11 de wereld niet definitief veranderd? De oprukkende Islam verslaat zijn tegenstanders. Er is geen kruit tegen gewassen. Goed en kwaad strijden op leven dood. Terrorisme is een dagelijks begrip. Zou het dan toch tegen het einde lopen? Gaat moeder Gaia er inderdaad aan. Wij zijn gefocust op CO2, milieuconferenties, bevolkingsvermindering, klimaatverandering, terwijl we in werkelijkheid hollen naar een apocalyptische ontknoping die zijn weerga niet heeft. Het staat geschreven.

De wereld ziet er vandaag meer agressief uit dan ooit tevoren. En het gaat weer tegen de Joden, maar nu ook steeds meer tegen hen die Messias Jezus volgen. In Islamlanden worden ze gemarteld en onderdrukt en zelfs onthoofd. Nog nooit werden zoveel christenen onderdrukt. De Bijbel spreekt over het laatste der dagen, voordat de grote ontknoping komt, het grote Babylon van de eigen macht en welvaart valt in één uur, zegt de Bijbel; de onderdrukten worden bevrijd, de armen gekleed en de nieuwe hemel en aarde gegrondvest.

Dat gaat door strijd heen. Wij en ook Israël zullen onze trekken thuis krijgen, als wij een beetje blijven aanmodderen met ons christendom en de boel de boel laten en 50 miljoen kinderen per jaar (door abortus) het levenslicht niet laten zien, ook in Israël

Op Moloch kinderoffers volgt het oordeel. Eerst gingen de tien stammen in ballingschap in 721 voor Christus en later de twee stammen, in 586 voor Christus. De zonde van de Baäl en Moloch dienst was zo groot, dat ze in ballingschap verspreid zijn onder de volkeren. Pas in 1948 is een begin gemaakt met de terugkeer naar hun beloofde land, zoals op vele plaatsen is geprofeteerd in de Bijbel. God grijpt zelf in en maakt een einde aan het onrecht in de wereld en grondvest zijn rijk van recht en gerechtigheid, met Jeruzalem als stad van God zelf, vanwaar zijn wet zal uitgaan.

Zijn uitverkoren volk zal terugkeren naar het beloofde land. De Joden zullen erkennen dat de Jood Jezus, inderdaad hun beloofde Messias is en alle volken zullen erkennen, dat de God van Israël inderdaad de God van de schepping is, die voor eeuwig regeert. Dat wil toch niemand missen. Dus: bekeer je, voordat het te laat is. Want wijs je willens en wetens God af, dan moet je ook niet verbaasd staan, dat je, je doel mist. Net als in de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus toen de rijke man vanuit de gehenna, de plaats waar God niet is, de hel, tot Lazarus die in de hemel in de armen van Abraham lag, riep om zijn nog niet gestorven broers te waarschuwen, voordat het voor hen ook te laat zou zijn. Lazarus zei: 'Zij hebben Mozes en de profeten, laten ze daarnaar luisteren.' De rijke man had geweigerd om te luisteren. Als je weigert, dan zult je ontdekken dat het te laat is. Dat kun je God niet verwijten. Je hebt het toch geweten. God roept iedereen. Zijn Zoon, Messias Jezus, heeft het offer volbracht, en de zonde van deze wereld op Zich genomen. Redding is voor iedereen mogelijk.

De strijd in het Midden Oosten is alleen maar in profetisch perspectief te doorgronden. Natuurlijk is er veel op Israël aan te merken. Ook in Israël worden de geboden van God met voeten getreden. Het abortuscijfer is daar schrikbarend hoog. Elk meisje heeft in het leger recht op tenminste twee vrije abortussen. Ook voor hen geldt de Bijbelse oproep tot bekering. Zij gaan en zullen nog door moeilijke tijden heen gaan. De hele wereld zal zich tegen Israël keren en de strijd van alle omliggende landen zal alleen maar erger worden, totdat de legers van de wereld oprukken tegen het weerbarstige Israël. Maar zij zullen dan in de finale slag in het dal van Armageddon jammerlijk worden verslagen. De tijd dringt.

De maat van Gods gramschap raakt vol. De zonden van de volkeren en van ook Israël zelf reiken tot aan de hemel. Het bloed van de inmiddels wereldwijd meer dan een half miljard geaborteerde kinderen schreeuwt onder het altaar van God om het oordeel. God zelf zal tussenbeide treden en zijn eeuwig koninkrijk van recht en gerechtigheid grondvesten. De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie.

Jom Kippoer 27/28 september 2009/5770
Drs. L.P.Dorenbos,

voorzitter Stichting Schreeuw om Leven

(Het recht schreeuwt (1) kunt u hier lezen: http://eczp.blogspot.com/2009/07/abortus-is-moord.html )