donderdag 31 december 2009

Gezegend Nieuw Jaar / Blessed New Jaar !

De ECZP wenst iedere lezer en volger een heel goede jaarwisseling en een gezegend en gezond 2010!En:


Voor:


In 2010

"Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien. Ook op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal Ik in die dagen mijn Geest uitstorten." (Joël 2:28,29)

Ps. Let op: de vlammetjes boven de Naam van Yeshua geteld......juist....de Menorah...het Licht voor de wereld. (met dank aan Jan van Barneveld).

maandag 28 december 2009

Micha 4:10-13 / Michah 4:10-13

"Krimp ineen en schreeuw het uit, dochter Sions, als een barende; want thans zult gij uittrekken uit de stad en verblijven op het veld, en gij zult naar Babel komen. Daar zult gij bevrijd worden; daar zal de HERE u verlossen uit de macht van uw vijanden.

Wel zijn nu vele volkeren tegen u vergaderd, die zeggen: Zij worde ontwijd, en mogen onze ogen zich aan Sion verlustigen! Maar zij kennen de gedachten des HEREN niet en verstaan zijn raadslag niet, dat Hij hen verzamelt als schoven op de dorsvloer.

Sta op en dors, gij dochter Sions; want Ik zal uw hoorn van ijzer maken en uw hoeven van koper, en gij zult vele volkeren verbrijzelen (verpletteren) en gij zult hun onrechtmatig gewin door de ban aan de HERE wijden, en hun vermogen aan de Here der ganse aarde." (Micha 4:10-13)"Be in pain, and labour to bring forth, O daughter of Zion, like a woman in travail: for now shalt thou go forth out of the city, and thou shalt dwell in the field, and thou shalt go even to Babylon; there shalt thou be delivered; there the LORD shall redeem thee from the hand of thine enemies.

Now also many nations are gathered against thee, that say, Let her be defiled, and let our eye look upon Zion. But they know not the thoughts of the LORD, neither understand they his counsel: for he shall gather them as the sheaves into the floor.

Arise and thresh, O daughter of Zion: for I will make thine horn iron, and I will make thy hoofs brass: and thou shalt beat in pieces many people: and I will consecrate their gain unto the LORD, and their substance unto the Lord of the whole earth." (Micah 4:10-13)

vrijdag 25 december 2009

donderdag 24 december 2009

Jeruzalem moet worden gedeeld!


[klik op krantenartikel voor vergroting]

Wij hebben Minister van BuZa Maxime Verhagen op verschillende wijzen (per brief & twitter) gewaarschuwd voor het desastreuze regeringsbeleid -en regeringsakkoord, waar Oost Jeruzalem als 'bezet' gebied gezien wordt en de status van Jeruzalem (tegen Gods Profetisch Woord in) deelbaar geacht wordt. Mede-regeringspartij de ChristenUnie pleegt zwaar verraad tegen haar eigen Bijbelse principes en het Woord van God (de Bijbel) in, en zal omwille van hun zwijgen en compromis omtrent de Heilige Stad Jeruzalem de wrange vrucht gaan plukken. Dit is een zekere zaak! Ook hebben wij Minister Verhagen profetisch gezegd dat de EU altijd verdeeld zal blijven [en zijn] omtrent dit soort besluitvormingen (zoals dat ook in dit krantenartikel duidelijk naar voren komt). Waarop baseren wij dat? Wel op Daniël 2:33-35 en Daniël 2:41-44. De EU is de vervulling van deze profetie; het is leem (klei) vermengd met ijzer (dat mengt en houdt niet). Het is een verdeeld koninkrijk (statenbond) en het vormt met elkaar geen samenhangend geheel. Na de ineenstorting van de EU en Gods oordeel, waar het verdelen van Jeruzalem en Gods Land Israël een direct gevolg van zal zijn, zal God zijn eeuwig Koninkrijk (1000jarig rijk van Jezus/Yeshua) oprichten aangaande Gods Woord.

"Te dien dage zal Ik (zegt God) Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden." (Zacharia 12:3)

"Ik zal [aldaar] met hen in het gericht treden ter oorzake van mijn volk (het Joodse volk) en van mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij (de verenigde natiën incl. EU) mijn land verdeelden." (Joël 3:2)

Dit is een hele ernstige kwestie, en wij zullen ook alles trachtten te doen om in deze als Wachter op te treden, en de Bazuin te laten klinken aan de Nederlandse Politiek. Nederland en haar onbijbelse regering vellen de vloek en het oordeel over ons geliefde land, door Jeruzalem en het Land Israël te willen verdelen. Dat grote rampen ons land nog bespaard zijn gebleven, is wonderlijk te noemen, omdat het met de Verenigde Staten wel anders vergaan is iedere keer dat zij opriepen tot het delen van Israël of Jeruzalem. Het is feitelijk gedocumenteerd dat rampen (tornado's, orkanen, etc.) de VS tijsterden wanneer zij de 'palestijnen' weer Israël's (Gods) land wilden geven (delen) Zie: Bill Koenig - Eye to Eye: Facing the Consequences of Dividing Israel en John McTernan - As America Has Done to Israel 

Ook Martijn van Dam (PvdA) speelt weer een prominente rol in het anti-Israël proces in de politiek van Den Haag. Deze jonge Socialist (Rooms-Katholiek van huis uit) heeft naadloos de anti-Israëlrol van SP'er Harry van Bommel overgenomen. Wiens laatstgenoemde door zijn eigen partij in de Kamer de mond is gesnoerd wanneer het om Israël gaat, i.v.m. zijn nog aanstaande proces voor de Rechter (met Gretta Duisenberg en Mevr. Karabulut SP) m.b.t. het roepen van antisemitische leuzen op het Museumplein te Amsterdam. Tegen Martijn van Dam zeggen wij: Handen af van Jeruzalem en van Gods Land! Lees je Bijbel; mocht je ook als van Bommel je politieke carriere onder je handen weg zien glijden! Tegen van Dam halen wij Martin Luther Kings uitspraak aan: "anti-Zionisten zijn anti-Semieten. Mensen die tegen Israël zijn, discrimineren de Joden." (zie: XanderNieuws)

maandag 21 december 2009

Oproep voor gebed Israël


Israël in nood
Dringende oproep tot Gebed

De stichting Christenen voor Israël roept haar achterban op te bidden voor Israël. Zestig jaar na de Holocaust is het Joodse volk opnieuw in nood. Dit keer gaat het niet om geloof of ras, maar om de staat Israël.

In de Verenigde Naties is Israël in een geïsoleerde positie terechtgekomen en wordt de Joodse staat beschuldigd met een veelheid aan resoluties. Derde Wereldlanden beschouwen haar als een laatste bastion van westerse kolonisatie, de Westerse landen zelf voeren de druk op en schrijven Israël de wet voor.

Hamas is met Iran uit op de vernietiging van Israël en de Palestijnse Autoriteit roept dat zij er wel mag zijn maar dan ontdaan van haar Jood-zijn. Kerken in de hele wereld halen hun schouders op over het Joodse volk of kiezen de zijde van de Palestijnen die ze als de underdog beschouwen, terwijl Israël omringd is door een groot aantal vijandige Arabische dictaturen. Sommigen laten zich zelfs verleiden om een boycot uit te roepen jegens Gods volk.

Kortom, Israël is in nood, maar niet alleen Israël. Ook de Arabische christenen die Israël zegenen. Zij verkeren in een bijzondere maar ook moeilijke positie. Aan de ene kant is zij dat deel van het Lichaam van Christus dat de directe naaste mag zijn van Gods uitverkoren volk en aan de andere kant is zij verbonden met een Arabische wereld die Israël miskent.

Dinsdag 22 December wordt een Palestijns document aangeboden aan de kerken van Nederland dat de nood van Israël alleen maar vergroot en dat oproept tot een boycot van Israël. Een aantal Palestijns-christelijke theologen publiceerde op 11 december het Kairos-document (Engelstalig) waarin zij christenen wereldwijd oproepen om zich “met liefde te verzetten” tegen Israël. De Nederlandse versie van het document ‘Het uur van de waarheid’, wordt op 22 december om 13.30 uur in de Domkerk in Utrecht gepresenteerd aan Nederlandse 'kerk'leiders. Het wordt aangekondigd als een 'schreeuw van hoop waar geen hoop is' en het wijst met een beschuldigende vinger in de richting van Israël. Israël is de bron van het lijden van de Palestijnse christenen. De ‘gruwelijke’ Israëlische bezetting wordt aangemerkt als zonde en is dé oorzaak van alle ellende.

Wij roepen iedereen op in deze dagen de nood van Israël voor de troon van God te brengen, te bidden om de vrede van Jeruzalem en om bevrijding van de vele Palestijnse christenen die lijden onder de terreur van Hamas en Palestijnse Autoriteit, om verzoening en liefde tussen het Joodse volk en de christenen in het Midden-Oosten, om een krachtige uitstorting van de Heilige Geest op de wereld van de Islam en om wijsheid voor de kerken van ons land.

Namens Christenen voor Israël

Dick Schutte, Voorzitter.

woensdag 16 december 2009

In 2009 ruim 165.000 Christenen vanwege hun geloof vermoord, vooral door MoslimsMoslims in aanbidding voor een afbeelding van zowel de Koran als een machinegeweer. Duizenden Christenen ondervinden jaarlijks aan den lijve wat dit voor hen betekent.

Volgens de mensenrechtenorganisatie OFWI (One Free World International) zijn in de Moslimwereld in 2009 ruim 165.000 Christenen vermoord, enkel vanwege hun geloof. Iedere drie minuten wordt er ergens in een Islamitisch land een Christen gemarteld vanwege zijn levensovertuiging. De Palestijnse Moslimterroristen op de Gazastrook maken het helemáál bont: zij graven zelfs de lijken van overleden Christenen op, omdat deze de grond zouden 'verontreinigen'.

Lees volledig artikel op: XanderNieuws

Eenzijdig document Palestijnse ('chr.') theologen16-12-2009 - Wim van Egdom.

"Het document van Palestijnse, christelijke theologen ”Uur van de waarheid” is eenzijdig en lijkt het product van theologen die zich geïnspireerd weten door een Palestijnse bevrijdingstheologie. In deze theologie is geen plaats voor Israël als het unieke volk van God dat woont in het land dat hun door God is beloofd.

Het document ”Uur van de waarheid: een woord van geloof, hoop en liefde uit het hart van het Palestijnse lijden” is een opvallend initiatief. Zelden hebben zo veel christelijke denominaties in het Heilige Land samen een oproep gedaan aan de christelijke gemeenschap wereldwijd. Tegelijk is het taalgebruik van de opstellers soms wel erg gezwollen en pretentieus. Zo heet de presentatie van het document een „historisch moment van eenheid onder Palestijnse christenen.” En ook de aanduiding ”Palestijns Kairos Initiatief” heeft pretentie. In de eerste plaats omdat Kairos een aanduiding is voor ”het juiste moment” of ”de door God bestemde tijd”. In de tweede plaats omdat het manifest met deze aanduiding teruggrijpt op het Kairosdocument dat in 1985 in Zuid-Afrika werd gepresenteerd als protest tegen de apartheidspolitiek. En daarmee wordt, ten onrechte, het conflict tussen Israël en de Palestijnen vereenzelvigd met de strijd tussen blanken en zwarten in Zuid-Afrika.

In het Palestijnse manifest wordt in korte statements het doel van het document toegelicht. En hoe je ook tegen dit initiatief aankijkt, in het document struikel je over onjuiste voorstellingen van zaken –Israël zorgt ervoor dat de heilige plaatsen in Jeruzalem niet toegankelijk zijn voor niet-Joden–, historische onjuistheden –de Palestijnse strijd tegen Israël is een reactie op de Israëlische bezetting–, een aanvechtbare uitleg van Bijbelteksten –Jezus kwam met een nieuwe leer (Marcus 1:27) en wierp zo een nieuw licht op het Oude Testament– en vaag taalgebruik: „wij geloven dat ons land een universele missie heeft.”

Christenen voor Israël zegt in een reactie op het Kairosdocument dat het stuk een aaneenschakeling is van bekende argumenten, vermengd met de aloude vervangingstheologie. Wie de Bijbelse argumentatie van de opstellers van het document analyseert, kan niet ontkennen dat de organisatie uit Nijkerk hier een punt heeft. In ieder geval is de Bijbelse notie van Israël als het volk van God volledig achter de horizon verdwenen. De kwalificatie ”Palestijnse bevrijdingstheologie” lijkt hier terecht. Bijbelse begrippen als gerechtigheid, bevrijding en vrede hebben in het document vrijwel uitsluitend een horizontale lading.

Het is daarbij maar de vraag hoe breed dit initiatief echt onder Palestijnse en Arabische christenen wordt gedragen. Het lijkt erop dat hier vooral een groep links georiënteerde theologen uit Israël en de Palestijnse gebieden aan het woord is."

Bron: Ref. Dagblad

Na de presentatie in Bethlehem, zal dinsdag 22 december het document door de Palestijns christelijke gemeenschap aangeboden worden aan de Nederlandse kerken. Dit zal gebeuren tijdens een openbare bijeenkomst in de Domkerk in Utrecht. Sprekers: Doekle Terpstra (ov), PKN theoloog André Drost en RK theoloog Marcel Poorthuis.

Wij als ECZP zijn zeer teleurgesteld en verontwaardigd dat zgn. 'christenen' zo'n document kunnen/willen onderschrijven. Wij willen er dit van zeggen en er verder geen woorden aan vuil maken: Iedere ware Bijbelgefundeerde, wedergeboren en geestvervulde Evangelische Christen, zal altijd achter Israël staan en zich nooit door dit soort nonsens-uitingen laten misleiden.

Israël: Brits arrestatiebevel Livni is absurd

(Novum/AP) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft de uitvaardiging van een Brits arrestatiebevel tegen voormalig minister van buitenlandse zaken Tzipi Livni dinsdag als een 'absurditeit' van de hand gewezen.

In een verklaring van het bureau van de premier verwerpt Netanyahu de gedachte dat leden van de regering en legerofficieren 'die onze burgers op dappere en morele wijze tegen een verachtelijke en wrede vijand beschermd hebben, als oorlogsmisdadigers bestempeld kunnen worden'. Zijn assistent Uzi Arad heeft de Britse ambassadeur laten weten dat Israël verwacht dat de Britse regering 'optreedt tegen dit immorele fenomeen, dat afbreuk probeert te doen aan Israëls recht op zelfverdediging'. Minister van publieksvoorlichting Yuli Edelstein sprak van 'een diplomatieke belediging' van de staat Israël. "Ik vind het hoog tijd dat het Britse parlement hier iets aan doet. Het schaadt de betrekkingen", zei hij.

Arabische media meldden eerder dat Livni twee weken geleden een bezoek aan Groot-Brittannië had afgezegd om niet het risico te lopen op Britse bodem gearresteerd te worden. Ze zou daar een joodse conventie bijwonen. Het Britse ministerie van buitenlandse zaken heeft vooralsnog niet bevestigd dat een arrestatiebevel is uitgevaardigd. Maandag liet het weten de zaak te onderzoeken en zijn best te zullen doen een goede strategische partner voor Israël te zijn.

Palestijnse mensenrechtengroepen proberen geregeld de 'universele jurisdictie' in Groot-Brittannië aan te wenden om arrestatiebevelen uitgevaardigd te krijgen tegen bezoekende Israëlische hoogwaardigheidsbekleders. Eerder probeerden Palestijnen de Britten zover te krijgen de Israëlische minister van defensie Ehud Barak te arresteren. Barak werd echter beschermd door de diplomatieke onschendbaarheid die hij als minister geniet.

Livni was als minister de belangrijkste onderhandelaar in het vredesoverleg met de Palestijnen. Hoewel ze in het Westen overwegend als gematigd wordt gezien, was ze een voorstander van het Israëlische offensief in de Gazastrook afgelopen winter. In februari trad ze af en inmiddels is ze de belangrijkste Israëlische oppositieleider. Ze liet dinsdag weten er geen probleem mee te hebben 'als de wereld Israël wil veroordelen'. Het probleem ontstaat 'wanneer Israëlische soldaten worden gelijkgesteld aan terroristen', zei ze.

Bron: Trouw

De ECZP vindt dit een ronduit belachelijke en niet te geloven zaak, waarin het recht absurd verdraait wordt. Nogmaals, het occulte United Nothings en de anti-Israël zgn .'mensenrechten'-organisaties zijn propangandistisch en discriminerend bezig: Israël (lees "de Joden") heeft het altijd gedaan, en de 'Palestijnen' zijn zielig en de Hamas zijn poeslieve schoothondjes die niet meer als fundamentalistische Islam-terroristen worden beschouwd, maar als 'palestijnse verzetstrijders' worden aangeduid. Krommer kan iets niet worden! Wanneer we alle zgn. 'oorlogsmisdadigers' moeten arresteren, dan weet ik er nog wel een aantal die in aanmerking komen, en die komen voorzeker niet uit Israël!

Livni heeft tijdens een toespraak in Tel Aviv het offensief nog eens verdedigd. Volgens haar moest zij het land beschermen tegen aanvallen van Hamas. "Israël heeft gedaan wat het moest doen, veroordeling of geen veroordeling, arrestatiebevelen of geen arrestatiebevelen."

dinsdag 15 december 2009

PVV: bouw Joodse nederzettingen in Judea en Samaria moeten als legitiem worden erkend

19 november 2009


Dat blijkt uit een motie die PVV-kamerleden De Roon en Wilders hebben ingediend. Zij verlangen van de Nederlandse regering dat deze zich niet langer verzet tegen de bouw van nederzettingen in de zogenaamd “bezette (betwistte) gebieden”.

“Het Midden-Oosten vredesproces is niet meer dan het trekken aan een dood paard. Het getreuzel met dat uitzichtloos proces, mag er niet aan in de weg staan dat het Joodse volk zich verder ontplooit in de gebieden die het van oudsher toekomen.

De oplossing voor Palestijnen die zich daar niet bij willen neerleggen, is gelegen in de Palestijnse staat ten oosten van de rivier de Jordaan: Jordanië . Die kunnen daar vrijwillig naar toe verhuizen. Alleen op die manier kan de twee-statenoplossing worden gerealiseerd” aldus De Roon.

“Bovendien moet Nederland zijn ambassade onmiddellijk verhuizen van Tel Aviv naar de ondeelbare hoofdstad van Israel: Jeruzalem. Het is zinloos om te wachten totdat Israel en de Palestijnen een akkoord hebben bereikt over Jeruzalem. Dat akkoord komt er namelijk nooit, omdat de Islam geen westerse aanwezigheid duldt tenzij in volledige onderwerping aan de islam.”

Bron: PVV

De ECZP sluit zich hierbij aan! Dit goede geluid horen wij nergens anders in de Nederlandse Politiek (behalve misschien nog een beetje bij de SGP), laat staan bij de Christenunie die dit wel zou moeten doen, maar het slap laat af weten. Joël Voordewind (buitenland-woordvoerder van de CU) heeft mij zelf in een persoonlijk gesprek met hem gezegd, voor een "levensvatbare 'palestijnse' staat" te zijn (de zgn. onzinnige en onmogelijke twee-staten 'oplossing'), die er inderdaad (hopelijk) nooit komen zal!

Ondermijning Nederlandse Rechtsstaat door Islam 'advocaat'


De fundamentalistische Islamiet en advocaat Mohammed Enait wil niet opstaan voor de Nederlandse Rechter in de Rechtbank, wenst geen vrouwen de hand te geven, en weigert zijn Mohammedaanse hoofddeksel (muts) af te zetten (wanneer dat gevraagd zou worden in de rechtzaal), etc.

Vanmiddag keek ik naar het vragenuurtje in de 2de Kamer, en Raymond de Roon van de PVV stelde daar vragen aan Staatssecretaris Albayrak over deze meneer Enait, en verklaarde zijn ongenoegen over het feit dat het Hof van Discipline Enait in het gelijk stelde en dat hij niet persé voor de Rechter behoeft op te staan. De ECZP vindt dat de Staatssecretaris en een aantal Kamerleden (waaronder A. Pechtold) een onzinnige en juridisch technische discussie voerde, waarbij men geheel voorbij gaat aan de werkelijke implicaties en precedentwerking m.b.t. de ondermijning van de Nederlandse Rechtsstaat door steeds brutaler wordende en eisende Islamisten (volgers van de valse profeet Mohammed). Mijn Bijbel zegt mij:

"Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden, die boven hem staan (ook meneer Enait). Want er is geen overheid dan door God en die er zijn, zijn door God gesteld. Wie zich dus tegen de overheid verzet, wederstaat de instelling Gods, en wie dit doen, zullen een oordeel over zich brengen. Want, als iemand goed handelt, behoeft hij niet bevreesd te zijn voor de overheidspersonen, maar wel, als hij verkeerd handelt. Wilt gij zonder vrees voor de overheid zijn? Doe het goede, en gij zult lof van haar ontvangen. Zij staat immers in dienst van God, u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, wees dan bevreesd; want zij draagt het zwaard niet tevergeefs; zij staat immers in de dienst van God, als toornende wreekster voor hem, die kwaad bedrijft." (Romeinen 13:1-4)

Ps. Wanneer de overheid echter de wetten van de God van de Bijbel overtreedt, dan zijn Kinderen Gods niet gebonden daaraan, zoals abortus, euthanasie, homoseksualiteit, etc., etc. Toch gebeurt het dat wanneer een land dat van Gods geboden afvalt, die natie van God een overheid krijgt die het verdient.

De overheid dient nu zo snel mogelijk een wet te maken waarin het verplicht is om op te staan (wanneer men dat kan) voor een Nederlandse Rechter, en verder geen gezeur! Ook om de Islamisering van ons rechtssysteem tegen te gaan, voordat het te laat is en onze rechtbanken in Sharia-rechtbanken zijn veranderd.

Zie: Uitzending Pauw & Witteman

Lees: PVV: islamitische advocaat moet respect tonen voor Nederlands recht

zaterdag 12 december 2009

Straight to the point: A closer look to Israël today!
"The things that are happening in Israel today should be a major concern for any intelligent person, knowing that the prophecies of God's Word are centered on this small piece of real estate. But it seems that to be able to understand what is going on here in Israel you have to first look at the White House and the Oval Office. Many of us here in Israel have been struggling over the recently announced 10 month freeze Netanyahu has imposed on the so-called settlements in Judea and Samaria. We know that he was unable to stand up against the pressure from the United States and others when he was the Prime Minister before. He then gave Hebron away to the enemies of Israel and of God. But we listened to him, and it seemed that he had learnt his lesson and was now possibly ready to be the Prime Minister we needed. So, we gave him another chance. For this reason many of us are now trying to understand what is going on with this building "freeze", it would seem, just to please Obama. Because several of the right wing MK's voted in favor of the freeze, it has given us reason to believe there is something deeper happening that we just don't know about. That this is some sort of political plan that will eventually expose the real intent of these Arabs who call themselves "Palestinians"? It would seem to me that everyone who wants to know already is aware that Hamas and the PA have the same plan- the total annihilation of Israel. Any concession made by Israel is a step in the wrong direction. A two state solution is impossible considering the Islamic objective of destroying Israel.

When we take a closer look at the Obama White House, and those he has placed around him, we can plainly see that this man is not qualified to be the President of the United States - he is evil. A big question is why hasn't the main line media talked about his birth certificate, or at least ask him to settle the question by showing proof of his country of birth? His plan is to not only to destroy the United States as we know it, but by his own words to "change the world". At the same time Islam, the religion of violence and death, spreads around the globe, instilling fear in world leaders - causing them to surrender and submit to their terrorism.

It looks as though many who voted for Obama have discovered the truth. The real question now however is, "is it too late"? As the Tea Parties and other freedom rallies take place across the US and in Washington they seem to have no affect whatsoever upon this Obama administration. He daily pushes not only the US, but Israel also, to submit further to Islam. Every Believer who has any knowledge of God's Word should know that there is a direct correlation between what is happening in the US and the US treatment of Israel more to the point; the forcing of the division of Jerusalem. God will not be mocked and He cannot lie. For this reason alone it is safe to say the United States has brought doom upon itself. God's love is not all that easy to understand with the carnal mind. In fact, for the many who love and seek God they too have difficulty understanding that God's love does not always make nice. That He chastens those whom He loves, and when it comes to Israel and the Jews, God's Prophetic Word cannot be changed or altered. This brings something else to mind. God will bring His people home to Israel whether they come through this Ministry, or by some other means. God's Word will ultimately be fulfilled!. As for this Ministry we will continue to make the necessary arrangements to save as many as we possibly can. We only request that you pray asking God if He has called you to be a part of this Ministry.

Pray for the peace of Jerusalem, for our son Joel and all the IDF soldiers. Pray for this Ministry and your part in it."

From The Golden Report

vrijdag 11 december 2009

Nieuw anti-Israël 'rights'-forum van antisemitische ex-politici


"Oud-premier Van Agt wil met The Rights Forum opkomen voor de rechten van Palestijnen. Hij krijgt steun van een aantal internationaal rechtsdeskundigen en oud-politici, waaronder voormalig minister van Buitenlandse Zaken Hans van den Broek"

Zie uitzending: Pauw & Witteman

Wij als ECZP vinden het ongelooflijk hoeveel mensen (ook bij de reakties op de site van P&W) misleidt zijn geworden door de anti-israel media van de afgelopen 20 a 30 jaar, en deze nonsens van antisemitische ex-politici als Hans vd Broek geloven. Fritsma zei gewoon eens even de waarheid; precies zoals wij gezegd zouden hebben. Altijd dat herhalen van de onterechte term en gezemel: "Israël schendt het 'internationale recht'", is pure leugens!

Zie: http://eczp.blogspot.com/2009/07/resolutie-242-internationaal-recht.html

De EZCP zal alles bestrijden van dit zgn 'rights'forum wat aan palestijnse onwaarheden en geschiedsvervalsingen aangevoerd wordt.

Chanoeka 12 t/m 19 december 2009Bron foto: http://www.tora-yeshua.nl/Chanoeka is het Hebreeuwse woord voor ‘inwijding’. Bij het Chanoekafeest staat dus dit woord ‘inwijding’ centraal. Je kunt hierbij denken aan een soort ‘house-warmings-party’ om je nieuwe huis in te wijden. Het heeft een feestelijk karakter, tegelijkertijd zit er iets in van ‘met een schone lei beginnen’. Alles is nieuw, je maakt een frisse start. In de bijbel lees je verschillende keren over de inwijding van de tempel. Bijvoorbeeld als de tempel van Salomo klaar is. Soms werd de tempeldienst verwaarloosd en raakten de tempelgebouwen in verval. Als er dan een geestelijke hervorming kwam in Israël, de tempel werd gerestaureerd en gereinigd, dan vond er daarna een feestelijke inwijding plaats. Psalm 30 werd speciaal voor zo’n gelegenheid geschreven.

Het Chanoekafeest heeft betrekking op de reiniging en nieuwe inwijding van de tweede tempel na de opstand van de Maccabeeën tegen de Syrische bezetters.

In het nieuwe testament wordt dit feest in Joh. 10:22 ‘het Vernieuwingsfeest’ genoemd.

Tijdens het Chanoekafeest dat een week duurt wordt de chaoekkia, een kandelaar met acht armen, plus een extra arm, aangestoken. Deze extra arm heet de ‘sjamasj’ de ‘dienaar’. Daarmee steekt men de overige kaarsen of lampen aan. De chanoekkia staat tijdens het feest centraal. Het is een echt lichtfeest. Op de vooravond van het feest steekt men het eerste lichtje aan. Vanaf die dag wordt er elke dag een lichtje méér aangestoken. Het is belangrijk dat de chanoekkia van buitenaf zichtbaar is, een voorbijganger moet hem kunnen zien.

Chanoeka is een feest van hoop, een feest van bevrijding van de bezetting en geestelijke duisternis van de Syriërs. Als Yeshua het erover heeft dat hij het licht van de wereld is, dan refereert hij niet aan zijn geboorte (kerstfeest), maar aan het Canoekafeest. Licht en hoop op bevrijding hebben alles met elkaar te maken. Lees maar eens Joh. 1: 1 t/m 9. Yeshua wordt hier vergeleken met het Licht dat schijnt in de duisternis. In vers 9 wordt het doel van de komst van Yeshua als het Licht van God genoemd, Yeshua is “het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam”. Yeshua is als het ware de sjamasj, de dienaar en via het licht van de dienaar worden alle lichtjes aangestoken. Wat een gigantische zee van licht zal dat worden op deze nu nog zo duistere planeet die aarde heet.

Een gezegend Chanoeka gewenst, wees gezegend in de naam van het Ware LICHT YESHUA HAMASHIACH

(met dank aan) Ronald (van Hyves)

Een gouwe ouwe:

donderdag 10 december 2009

Spotprent Alexander PechtoldAlexander Pechtold, Fractievoorzitter van D66, won - tot onze grote ontzetting - de ÉénVandaag Politicus van het jaar publieksprijs. Vandaar deze spotprent, hoe snel de mensen misleidt worden door politici met hun verleidende hondenogen. Stemmen op Pechtold betekent:

1. Het legaliseren van drugs
2. Het uitvoeren van vrije euthanasie op ouderen
3. Het bevorderen van de multi-culti-reli-samenleving
4. Het verdelen van de souvereine Staat Israël en anti-Israël politiek
5. Het weggeven van onze Nationale vrijheden aan Brussel (Europa)
6. Het verlaten van de zondagsrust (of zaterdag) d.m.v. koopzondagen

Etc., etc.

Lees ook: Een groot D66 horrorscenario voor Nederland en het Christen-Zionisme

woensdag 9 december 2009

Rellen Hoek van Holland en Eindtijd jeugd

"Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, (jeugd) aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand." (2 Timotheüs 3:1-5)

De beelden van de losgeslagen jeugd waren/zijn schokkend om te zien en aan te horen. Bovenstaande Bijbelverzen tonen aan dat we werkelijk in "de laatste der dagen" leven, omdat deze jongeren van vandaag de dag alle kwalificaties vertonen (ongeveer 1950 jaar geleden) beschreven in dit - door de Heilige Geest geinspireerde - tekstgedeelte. Ook het massaal scanderen van antisemitische leuzen als "Joden, Joden" en "Hamas, Hamas, Joden aan het gas" was zéér opvallend. Deze jongeren die onheilig, onmatig, afkerig van het goede, en met liefde voor het genot van drank, drugs en opzwepende (duivels) geinspireerde house-muziek waren/zijn, vormen echt een groot probleem voor onze samenleving en voor alle mensen van goede wil. Wanneer deze jongeren/mensen zo onhandelbaar zijn geworden, roept de Bijbel op om "dezen op een afstand te houden". Toch willen wij deze jeugd - waar mogelijk - nog trachten te bereiken met het levensveranderende Evangelie van Jezus Christus!

Landelijke Evangelisatie Stichting Naar Housedinsdag 8 december 2009

Vrijheid om kruisje te dragen betwist?Bron: Netwerk

Behoeft verder geen commentaar; behalve dat deze broeder zeer moedig is!
Dat dit mogelijk is in ons land?!

zondag 6 december 2009

EU overweegt erkenning Oost- Jeruzalem als Palestijnse hoofdstad
02 december 2009

BRUSSEL - Israël verzet zich heftig tegen de expliciete Europese erkenning van Oost-Jeruzalem als de toekomstige Palestijnse hoofdstad.

Het Zweedse voorzitterschap van de Europese Unie bereidt een verklaring voor over het vastgelopen vredesproces. Die wordt voorgelegd aan de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken volgende week. De Israëlische krant Haaretz kreeg een ontwerptekst in handen.

Opvallend in de voorlopige tekst is de verwijzing naar Oost-Jeruzalem. In de eerste paragraaf roept de EU op tot hervatting van de onderhandelingen die zullen leiden tot een ‘leefbare staat Palestina... met Oost-Jeruzalem als zijn hoofdstad'. Het zou de eerste keer zijn dat Europa zo expliciet de Palestijnse aanspraken op Oost-Jeruzalem ondersteunt.

Verder in de tekst is er een meer traditionele verwijzing naar Jeruzalem ‘als de hoofdstad van twee staten'. Israël (en ook de C-Z) beschouwt heel Jeruzalem als zijn ondeelbare hoofdstad.

Een Belgische diplomatieke bron zegt dat Zweden met de verklaring enige druk op Israël wil zetten en tegelijk de Palestijnen wil aanzetten om terug te keren naar de onderhandelingen. Maar volgens het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken zullen de Palestijnen met een erkenning van Oost-Jeruzalem op zak net minder geneigd zijn tot praten.

Volgens de diplomatieke bron wordt over de tekst nog druk overlegd, maar lijken alleen Italië en enkele Centraal-Europese landen bezwaar te hebben. Traditioneel voorzichtige landen als Nederland en Duitsland ondersteunen de formuleringen wel, net zoals België.

Bron: De Standaard

Lees ook het bericht over de anti-Israël Europese consuls: 'Israël weekt Oost-Jeruzalem los'

Lees ook: Gaat EU Oost-Jeruzalem als Palestijnse hoofdstad erkennen?

En uit XanderNieuws: 'EU roept volgende week op tot verdeling van Jeruzalem'

De Christen-Zionisten heeft geen goed woord over m.b.t. dit belachelijke voorstel, en het laat ons alleen maar zien hoe de EU mee gaat in de stroom der naties, om zich te vergaderen tegen Israël & Jeruzalem, precies zoals het profetisch woord ons in de Bijbel voorzegd. Nogmaals de oordeelsverzen - uit de profeet Joël - over de volkeren die Gods land (Israël) en stad (Jeruzalem) verdelen:

"Want zie, in die dagen en te dien tijde, wanneer Ik een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem, zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat, en Ik zal aldaar met hen in het gericht treden ter oorzake van mijn volk en van mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij mijn land verdeelden" (Joël 3:1-3)

In het volgende filmpje komt Obama terug op zijn woorden dat Jeruzalem de ongedeelde hoofdstad van Israël zal blijven. Hieruit blijkt duidelijk dat ook de VS Gods land (Israël) en stad (Jeruzalem) wil/zal verdelen. Hiervoor zal  de Verenigde Staten (Amerika) tevens Gods oordeel ontvangen.
Jerusalem (יְרוּשָׁלַיִם) eternal and indivisible capital - Jewish Forever

End Times Prophecy - Think About Itvrijdag 4 december 2009

Voor allen die God zoeken

"Jezus zeide: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot (God) de Vader dan door Mij." (Johannes 14:6)

Er zijn vandaag de dag veel (ook jonge) mensen op zoek naar de waarheid en kunnen het niet vinden. Ze hebben het in van alles en nog wat gezocht, maar blijven zoekende naar wat hun hart tot rust en waarheid kan brengen. De Heer zei mij deze middag daar iets over te schrijven, over zijn waarheid, dus bij deze.

In bovenstaande uitspraak van Jezus/Yeshua, verklaard Hij Zichzelf als de Waarheid. De simpele redenatie of conclusie is dat de waarheid dus een persoon is, en vervolgens dus geen ideologie, religie of humanistisch denkbeeld. De sinds mensenheugenis gestelde vraag vanuit het hart en innerlijk van de mens, werd door Pontius Pilatus (de Romeinse Prefect van Judea, die de macht had om Jezus te oordelen) verwoord: "Wat is waarheid?"


De Waarheid is Jezus Christus; en aangezien Hij het Woord Zelf was/is, zijn Zijn woorden vol genade en waarheid. Daarom wil ik oproepen aan een ieder die dit leest, om de waarheid (Jezus/Yeshua) te omarmen; en de waarheid in uw/je hart aan te nemen. Allen (Jood en niet-Jood) die de waarheid (Hem) aannemen en aanvaarden, zullen Kinderen Gods genoemd worden.

Ik wil een voorbeeld noemen van deze Waarheid, door het Woord der waarheid (Jezus/Yeshua) Zelf gesproken. Wanneer we deze woorden toepassen (die alleen door Hem van Godswege tot ons gesproken zijn) in het/ons leven, dan doorbreekt dit iedere vorm van haat, vervreemding, liefdeloosheid, spiralen van geweld, oorlog, boosheid, bitterheid, etc. Het is de enige ware uitweg van dit alles:

De wet der liefde

Lukas 6:
27 Maar tot u, die Mij hoort, zeg ik: Hebt uw vijanden lief, doet wel degenen, die u haten;
28 zegent wie u vervloeken; bidt voor wie u smadelijk behandelen.
29 Slaat iemand u op uw wang, keer hem ook de andere toe, neemt iemand u uw mantel af, laat hem ook het hemd nemen.
30 Vraagt iemand iets van u, geef het hem; neemt iemand het uwe, vraag het niet terug.
31 En gelijk gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun evenzo.
 
Mattheüs 5: 44,45
Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen, opdat gij kinderen moogt zijn van uw Vader, die in de hemelen is.
 
"Toen Hij dit sprak, geloofden velen in Hem. Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid (Jezus, de Zoon) zal u vrijmaken." (Johannes 8:30-32)
 
"Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn." (Johannes 8:36)
 

"Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt." (Johannes 13:34)


donderdag 3 december 2009

De spoedige komst van de Messias


Klik op afbeelding voor vergroting.

De Palestijnen
Klik op afbeelding voor vergroting.

Joods Nationaal Fonds

onds


De basisactiviteit van het Joods Nationaal Fonds is het planten van bomen in Israel. In ons streven het land in alle opzichten leefbaar te maken vormt het planten van bomen een essentieel onderdeel. Bomen zorgen voor vruchtbaarheid, zuurstof en schaduw. Ze houden water en grond vast, zorgen voor zuivering van verontreinigde lucht en bieden bescherming tegen zon, wind en de immer aanwezige dreigingen van de woestijn. Bossen vormen humus en leveren water, waardoor mens en dier kunnen overleven en een plek vinden om tot rust en op adem te komen.

Met andere woorden, waar bomen zijn is leven.

Ook ú kunt een boom planten in een van de vele parken en wouden in Israel voor uzelf of ter ere van uw geliefden, vrienden en familie, waarmee u tevens een positieve en structurele bijdrage levert aan de opbouw en leefbaarheid van Israel.

Website Joods Nationaal Fonds

woensdag 2 december 2009

Interview Ahmadinejad Iraanse tv
Gisteren gaf Ahmadinejad op de Iraanse tv een interview, waarbij hij aangaf dat het een grote fout zou zijn van de internationale gemeenschap om Iran te isoleren i.v.m. uitbreiding van Iran's installaties voor de verrijking van uranium. Volgens Ahmadinejad kan geen enkel wereldland om Iran heen m.b.t. de economie, de unieke ligging in het Midden Oosten, en omdat Iran behoort tot 'het begin van de beschaving'. Wat de CNN commentatoren vervolgens totaal weglieten in hun analyse betreffende dit interview, was Ahmadinejad's tirade jegens Israël als het gevaarlijkste land in het M.O. en dat de Zionisten volgens hem de gehele wereld willen overnemen! Hé, waar hebben we dingen van gelijke strekking eerder gehoord?Wat Ahmadinejad en het Iraans Islamitisch regime over het hoofd zien (door hun misleidende religie), is dat de God des Hemels Israël bestemd en uitverkoren heeft om aan het hoofd van alle Natiën te staan. Dit is logischerwijs een gruwel voor iedere van de Bijbel afwijkende religie of ideologie; dus ook voor de Islam en de 'godheid' Allah. De Ismaëlieten/Islamieten hebben altijd de rol en bestemming van Israël en het Joodse volk (dus tevens van de levende God) willen stelen uit pure jaloezie en haat. Daarom roemt Ahmadinejad ook zo hoogmoedig over Iran, het Iraanse volk, en hun zgn. 'beschaving'.

"Israël en het Koninkrijk

Zoals Jesaja profeteerde: Gij zult priesters van de HERE heten, dienaren van onze God genoemd worden" (61:6). En: "Men zal u noemen: Het heilige volk" (62:11).

Ook de profeet Daniël profeteerde over de eindtijd. Na een zware tijd voor Israël (en over de hele aarde) zullen "de heiligen van de Allerhoogste het koningschap ontvangen" (7:18, 22, 27).

En Mozes: "De HERE zal u stellen tot een hoofd en niet tot een staart" (Deuteronomium 28:13).

"Want zo zegt de HERE: Jubelt van vreugd over Jakob, juicht om het hoofd van de volken (natiën)" (Jeremia 31:7).

Dat is de uiteindelijke roeping van Israël.

Nu herstelt de HERE zijn volk en komt Koning Jezus.

En met Hem het koningschap voor Israël. "Juicht om het hoofd der volken (naties)" (Jeremia 31:7), want dat zal een goede tijd worden! Maar eerst moet er nog veel gebeuren."

Bron: De Strijd om het Koninkrijk

In het Bijbelboek Esther trachtte de antisemiet en antizionist Haman het gehele Joodse volk in het gebied van het Perzische rijk (nu Iran) geheel uit te roeien. Uiteindelijk kostte dit hem zijn eigen leven gespiest aan een paal, omdat God met de Joodse koningin Esther en met zijn volk was (en nog steeds is). Ahmadinejad is de Haman van onze/deze tijd! Maar menende dat hij de gode Allah een gunst doet door de Joden en Israël te willen vernietigen, verzet hij zich tegen de levende God van Israël, en zal hem (wanneer hij zich niet bekeerd) hetzelfde lot overkomen als de Haman uit de Bijbel. Poerim is het feest dat Israël viert ter herinnering aan de goddelijke uitredding van de antisemiet Haman en zijn snode plan om het Joodse volk uit te willen roeien.

Bijkomstig gegeven: De tien zonen van Haman werden ook gedood. Na het Neurenbergproces kregen 10 Nazi-kopstukken de doodstraf door ophanging (de paal) ..... op Poerim!

Laat dit een ernstige waarschuwing zijn voor Ahmadinejad en zijn medestanders de Iraanse Ayatollahs!

Alyosha & Jody Ryabinov

dinsdag 1 december 2009

Wie is de Messias? Who is the Messiah?

"Wie in de Zoon (Jezus/Yeshua) gelooft, heeft eeuwig leven" (Johannes 3:36a)

"En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon (Jezus/Yeshua)." (1 Joh. 5:11)"One who believes in the Son (Jesus/Yeshua) has eternal life" (John 3:36a)

"The testimony is this, that God gave to us eternal life, and this life is in his Son (Jesus/Yeshua)." (1 John 5:11)

Indepth Truth about Israël and the false term 'occupation'

Van het Hal Lindsey Report 20-11-2009.

Video: Link Click here!

Stop Cannabis: het verbod op wiet en 'soft'drugsDe C-Z is blij met het huidige beleid van het kabinet om de wietteelt en de bijkomende criminaliteit harder aan te pakken. Dit gaat ons echter niet ver genoeg. Wij zijn - in tegenstelling tot sommige linkse partijen - absoluut tegen regulering van de wietteelt, wij zijn voor het sluiten van alle 'coffee'shops en growshops, en voor het strafbaar stellen van het bezit en gebruik van wiet of hasj en andere variaties van 'soft' -en harddrugs.

Ook verheugd het ons, uit monde van PvdA Minister Guusje ter Horst, dat dit kabinet (nu eindelijk) van het (desastreuze) gedoogbeleid af wil. Zij ervaren nu ook wel, dat het helemaal uit de hand gelopen is, waar wij als Evangelisch/Christelijke groepering de 2de Kamerleden en Regeringsleden (incl. het Trimbos-instituut) al vanaf midden jaren '90 voor waarschuwden:Wij strijden al tijden tegen D66 die maar blind blijven betreffende de gevaren van 'soft'drugs voor de menselijke hersenen, en de onherstelbare afbraak van de geestelijke gesteldheid van gebruikers; ook door het zgn. 'medicinaal' gebruik van cannabis. D66 kamerlid Boris van der Ham wil 'soft'drugs legaliseren maar ook de criminaliteit rondom de wietteelt bestrijden. Dit is volgens ons een tegenstrijdig standpunt, omdat criminelen altijd hun vernietigende substanties zullen willen afzetten om de jeugd kapot te maken, en D66 geheel voorbij gaat aan de hier genoemde gevaren van gebruik.

De door Stichting de Vrijheid uitgegeven folder geeft hierover de juiste informatie en waarschuwing:
(klik op folder voor vergroting)

maandag 30 november 2009

De moderne leugen (van het Israëlisch/Palestijns conflict)Voor audio & download (klik op DivShare):

Stop Minaret! Minaret verbod Nederland

De ECZP doet mee aan deze aktie:


Wilders wil Nederlands minarettenreferendum

29 november 2009

(Novum) - PVV-leider Geert Wilders wil in navolging van het op handen zijnde Zwitserse minarettenverbod ook in Nederland een referendum laten uitschrijven. Wilders gaat het kabinet oproepen een soortgelijk referendum mogelijk te maken, laat de PVV'er zondag weten.

"Gefeliciteerd Zwitserland met de prachtige uitslag van het minarettenreferendum! Wat in Zwitserland kan moet hier ook kunnen", meldt Wilders. Als het kabinet dit niet wil zegt Wilders met zijn collega Sietse Fritsma met een initiatiefwetsvoorstel te komen.

De Zwitsers kozen volgens de laatste prognoses zondag via een referendum voor een verbod op de bouw van minaretten. De laatste peilingen voor het referendum wezen uit dat 59 procent voor het verbod wil stemmen. De nationalistische Zwitserse Volkspartij initieerde het referendum.

Bron

Lees ook: Minaret-motie SGP verworpen

De ECZP vindt dat er teveel Minaretten en Moskeeën in de Nederlandse grote steden zijn.  Wij vinden dat zolang er in Moslimlanden geen kerken gebouwd mogen worden, en er daar niet vrij het Evangelie verkondigd mag worden, er hier geen nieuwe Minaretten bij hoeven te komen. De wet van wederkerigheid wordt dat genoemd.

Ps. Wij als Evangelische Christenen van de ECZP willen met nadruk hierbij zeggen, dat wij van alle Moslims houden; en God wil dat ALLEN (uit welke religie of godsdienst dan ook) tot erkentenis van de waarheid komen: Dat Jezus de Zoon van God is, Redder en Verlosser der mensheid (vergever van onze zonden, ook die der Moslims).

"De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering (in Jezus Christus) komen." (2 Petrus 3:9)

"Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid (in Jezus) komen." (1 Timotheus 2:3,4)

zondag 29 november 2009

Vergaat de wereld (in 2012)?

N.a.v. de misconceptie van 2012:De waarheid over de laatste der dagen vanuit Gods Woord: De Bijbel, volgens het boek Openbaring:

zaterdag 28 november 2009

Ultieme Liefde"Want de ziel van het vlees is in het bloed...." (Leviticus 17:11a)

"EN ZONDER BLOEDSTORTING GESCHIEDT GEEN VERGEVING." (Hebreeën 9:22b)

"Hoe zal Hij (God de Vader), die zelfs zijn eigen Zoon (Yeshua/Jezus) niet gespaard (* die zijn bloed gaf ter vergeving van onze zonden), maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?" (Romeinen 8:32) *) footnote Henoch.

Kamerbode vertelt over bekering

24 november 2009 - van onze redactie ND-politiek

DEN HAAG - In het dagelijks leven brengt hij briefjes rond die ministers en Kamerleden elkaar tijdens debatten doen toekomen en schenkt hij koffie en thee aan politici. Maar Israël is de grote passie van Leo Bremen.

De bode van de Tweede Kamer, als hij aan het werk is te herkennen aan zijn jacquet en oranje sjerp, vertelt daarover vrijmoedig in het blad Kamerbode, het wekelijks verschijnende interne nieuwsblad van de Tweede Kamer. ,,Twaalf jaar geleden ben ik voor het eerst naar Israël geweest'', schrijft Bremen in de rubriek mijn.kamerbode, waarin personeelsleden van de Kamer een persoonlijk verhaal kunnen delen met hun collega's. ,,God heeft het in mijn hart gelegd'', daarvan is hij overtuigd.

,,Mijn liefde voor Israël is twaalf jaar geleden ontstaan toen ik tot het geloof kwam dat Jezus de Messias is'', schrijft de bode. ,,Ik heb geen specifiek religieuze opvoeding gehad en religie speelde eigenlijk geen rol in mijn leven. Op een dag legde iemand op een heel simpele manier het evangelie aan mij uit. Op dat moment klikte het gewoon in een keer.''

Hij schrijft dat hij veel vrienden heeft verloren door het nemen van deze stap. ,,Zij hadden geen begrip voor mijn keuze. En onbegrip voedt negatief gedrag. Graag zou ik ze nog eens willen spreken en werk daarom aan een verzoeningspoging. Want vergeving is genezing.''

Kort na zijn bekering namen twee vrienden Bremen mee naar Israël. ,,Het voelde echt als thuiskomen.'' Sindsdien is hij nog vier keer teruggeweest in het Beloofde Land. ,,En iedere keer voelt het net zo goed als die eerste keer.''

Bron: ND

donderdag 26 november 2009

Bouwstop Judea & Samaria zinloze beslissing Israëlische regering

In een nieuwsbericht laat het Ministerie van BuZa het volgende weten:

Verhagen: gedeeltelijke bouwstop stap in goede richting

De aankondiging van premier Netanyahu dat Israël de bouw van nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever voor tien maanden zal opschorten is een stap in de goede richting. Dat zei minister Verhagen vandaag tijdens een gesprek in Den Haag met speciaal gezant van de Verenigde Naties voor het Midden-Oosten Robert Serry.

"Dit kan een positieve bijdrage zijn aan het begin van een oplossing van het conflict in het Midden-Oosten," aldus Verhagen (Buitenlandse Zaken). "Maar Nederland zal blijven aandringen op een bouwstop in alle bezette gebieden, dus ook in Oost-Jeruzalem."

Het is voor het eerst dat Israël besluit geen vergunningen meer te verlenen voor de bouw van huizen en de aanleg van infrastructuur in de bezette gebieden, maar jammer genoeg geldt het aangekondigde moratorium niet voor Oost-Jeruzalem.

Eerder deze maand drong minister Verhagen er tijdens besprekingen met zijn Israëlische ambtgenoot Lieberman in Den Haag op aan dat Israël meer zou doen om de vredesonderhandelingen met de Palestijnse Autoriteit weer op gang te brengen.

Nederland, de Europese Unie en de Verenigde Staten zetten zich in voor directe onderhandelingen die moeten leiden tot een levensvatbare Palestijnse staat en een veilig Israël binnen de grenzen van 1967.

Nederland vraagt niet alleen van Israël maar ook van de Palestijnse Autoriteit en de Arabische landen om stappen te nemen die kunnen leiden tot een klimaat waarin vruchtbare onderhandelingen kunnen plaatsvinden.

(Lees ook: Verklaring van premier Netanjahoe over de bouwstop van nieuwe nederzettingen )

Wij als ECZP vinden deze bouwstop Judea & Samaria (historisch verkeerd genoemd als 'bezette' Westelijke Jordaanoever, omdat deze alleen in de periode dat Jordanië deze bezette tussen 1948 en 1967 zo genoemd werd) een zinloze en verkeerde beslissing van de Israëlische regering. Deze "opschorting van nieuwe bouwvergunningen en nieuwbouw in Judea en Samaria" is of onder grote druk van de VS tot stand gekomen, of door de grote hunkering naar 'vrede' van de Israëliërs/Joden zelf. Deze bouwstop of "terughoudend beleid ten aanzien van de nederzettingen" is naar onze mening wishful thinking en zal geen weg banen tot nieuwe 'onderhandelingen' met de 'palestijnen'. Waarom niet, zult u zich afvragen? Een aantal punten (waar de huidige regerings-machthebbers hun ogen voor sluiten):
 
1. De Palestijnen vinden het niet (nooit) ver genoeg gaan, en ze willen gewoonweg niet.
2. De Palestijnen verlangen niet alleen Oost-Jeruzalem als toekomstige hoofdstad van hun (door de regeringen VS, EU en Ned. geeiste) 'levensvatbare' staat 'Palestina', maar geheel Jeruzalem.
3. Ook willen zij niet alleen de hele 'Westbank' (Judea en Samaria) Jodenvrij hebben, maar is de 'Palestijnse' quest en droom geheel Israël tot een Islamitisch 'Palestina' te maken.
4. Het is onmogelijk Hamas uit Gaza weg te krijgen (zoals Hezbollah niet uit Libanon te krijgen is) en weder te verenigen met de andere Palestijnse groeperingen (terwijl hun doel hetzelfde is, maar de wijze waarop verschilt).
 
Het is triest te noemen, dat er zich in dit nieuwsbericht van BuZa en het commentaar van Minister Maxime Verhagen, niet alleen historische onjuistheden bevinden, maar tevens ook collaboratie aan de palestijnse propaganda-machine plaatsvindt. Één daarvan is de term "'bezette' gebieden", en ook "'bezet' Oost Jeruzalem" Deze termen destijds valselijk verspreidt door de PLO van Yasser Arafat (in 1964) en de wereld in gebracht, en is nu als een soort hersenspoeling (door de media, zie vandaag de dag o.a. NOS-Journalist Sander van Hoorn) overgenomen door de wereldleiders en nu ook in de gedachten van de gewone man in de straat. De algemene mening is nu: Israël bezet 'palestijns' gebied; Israël is een kwade agressor, een bezettende macht t.o.v. een zielig klein onderdrukt volkje. Dit is historisch onjuist en leugenachtig; ook als we zien aan welk terreur Israël al zo lang onderhevig is. Ieder keer dat de term 'bezet' valt in de media of de politiek, rijzen onze haren ten berge! Er kan daarom hooguit enkel maar sprake zijn van discutabele gebieden (alhoewel de ECZP deze term eigenlijk al te ver vindt gaan). Israël heeft echter (na 2000 jaar) hun Bijbels en historisch Thuisland (gebieden, waar Gaza volgens ons ook bij hoort) legitiem weer in eigen Joodse handen terug gekregen/heroverd, na verschillende aggressie-oorlogen die de Arabische buurlanden tegen Israël ondernomen hebben. Het teruggaan naar de grenzen van 1967 is dan ook een dwaling en politieke utopie die zijn weerga niet kent! Bovendien is het militair voor Israël gezien geen optie; omdat Israël dan niet meer te verdedigen valt, wanneer Judea en Samaria (de zgn. Westelijke Jordaanoever) hetzelfde desastreuze lot als Gaza overkomen zal. Is dit waarop de wereld aanstuurd? Wil BuZa en de Nederlandse Regering hieraan medeplichtig zijn en worden?

Zie opnieuw de grote Regeringsdwaling verwoord door Minister Verhagen:

donderdag 19 november 2009

Miracle of Israel God's ETERNAL ISRAELhttp://www.lamblion.com/

Tehilim (Tehillum) Psalm 150Halleluja. Looft God in zijn heiligdom, looft Hem in zijn machtig uitspansel;
looft Hem om zijn machtige daden, looft Hem naar zijn geweldige grootheid.
Looft Hem met bazuingeschal, looft Hem met harp en citer,
looft Hem met tamboerijn en reidans, looft Hem met snarenspel en fluit,
looft Hem met klinkende cimbalen, looft Hem met schallende cimbalen.
Alles wat adem heeft, love de HERE.
Halleluja.

Amsterdam weert christelijke organisaties


Foto, Swiro

Amsterdam gaat niet meer werken met organisaties die discrimineren in hun personeelsbeleid, door bijvoorbeeld alleen christenen aan te nemen. Dat heeft de gemeenteraad met grote meerderheid besloten. De raad wil voortaan in de contracten met zorg- of welzijnsorganisaties opnemen dat ze niemand mogen uitsluiten.

Organisaties
Dit kan er toe leiden dat organisaties als het Leger des Heils, Youth for Christ en het Scharlaken Koord, hun personeelsbeleid moet aanpassen of hun activiteiten moeten staken.

Christelijke achtergrond
Het standpunt van de raad is nieuw en VVD-fractievoorzitter, Eric van der Burg, diende de motie in. Eerder besloot wethouder Marijke Vos dat de christelijke organisatie Het Scharlaken Koord haar werk met prostituees mocht voortzetten. De organisatie had een personeelsadvertentie waarin stond dat alleen mensen met een christelijke achtergrond mochten solliciteren. Bron: Netwerk

Dit is pure discriminatie t.o.v. de chr. organisaties zelf. Het erge van de VVD is dat zij zogenaamd vrijheid promoten (zij hebben zelfs een vrijdenkers ruimte), maar dat het Liberalisme zo anti-christelijk is als het maar kan. In Den Haag diende de VVD een motie in, waardoor de gele GetSaved bus van br. Gerard niet meer in de binnenstad mag staan.De VVD vond het een kwalijke zaak wanneer er bij de bus op straat voor mensen voor genezing gebeden werd; dat zou valse hoop wekken. Daar gaat de vrijheid van meningsuiting en godsdienst door het toilet heen dankzij het 'Liberalisme'.


Christenen willen goede dingen doen in/voor deze maatschappij, gemotiveerd door Gods/Jezus Liefde voor mensen die in de verdrukking/duisternis zitten. Het is ook bewezen dat Chr. organisaties uitzonderlijke goede resultaten behalen, en hoop en bevrijding kunnen brengen uit nijpende situaties, waar reguliere en humanitaire instellingen falen of geen hulp meer kunnen bieden. Wanneer dit gepaard gaat met/in de Naam van Jezus en met behulp van de Bijbel, moeten de Anti-Chr. linkse partijen en de VVD niet gaan tegenwerken, maar juist blij en dankbaar zijn dat de goede (door God bewerkte) daden de gelovige Christenen volgen, zodat onze samenleving er weer een stukje beter en liefdevoller uit gaat zien.


Voor de tegenstanders van de Chr. organisaties in Amsterdam en daarbuiten geldt wat de profeet Jesaja 600 jaar voor Christus voorzegde: "Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter" (Jesaja 5:20).


By the way, het is niet meer dan logisch dat deze organisaties vragen om personeel die Christenen zijn, omdat dit werk alleen effectief gedaan kan worden, wanneer de Geest van Christus werkzaam is in die persoon. Helaas ontgaat dit de seculiere mens.

Vervolg Nieuws:

Amsterdam verwerpt 'discriminatie-motie' 

"Het Amsterdamse stadsbestuur gaat geen uitvoering geven aan een motie van de VVD-fractie waarin ze de gemeente oproept geen subsidies te geven aan organisaties die alleen (religieus) gelijkgezinden in dienst hebben. Volgens het college is de motie irrelevant en in strijd met het gelijkheidsbeginsel.

Met college reageert hiermee op de motie van VVD-raadslid Robert Flos, die vorige maand met een ruime meerderheid in de gemeenteraad werd aangenomen. De motie leidde tot ophef onder christelijke welzijnsinstellingen zoals het Scharlaken Koord en Youth for Christ. In de Netwerk liet ook de ChristenUnie weten afstand te nemen van het idee.

Volgens het stadsbestuur mag de overheid diensten laten uitvoeren door zowel algemene als religieuze organisaties. Als een overheid zaken doet met een instelling met een duidelijk religieuze identiteit, mag het niet treden in een "beoordeling van de godsdienstige, levensbeschouwelijke of culturele achtergrond" van een organisatie, maar kan zij wel eisen stellen aan de "producten of de uitvoering ervan."

Bron: Netwerk