zaterdag 30 april 2011

Zaligverklaring Johannes Paulus II / Pope John Paul II declared 'blessed'


De Bijbel leert ons dat iedere wedergeboren (Johannes 3:1-10) Christen, door het bloed van Christus en door geloof in Hem, bij leven zalig/heilig verklaard is. De Apostel Paulus schreef bijv. zijn brieven: "Aan de gemeente van God in Korinte en aan alle heiligen". Dus we hebben geen buiten-bijbelse leer - of zaligverklaring - nodig van uitzonderlijke mensen, want in Christus zijn allen gelijk en broeders en zusters. Er zijn wel mensen die door hun heilige wandel met God/Jezus meer kronen/beloningen zullen verkrijgen in de hemel!

Jezus verklaarde u en mij (die in Hem geloven, en Zijn Woord doen!) alreeds Zalig

"Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, hebt gij geloofd? Zalig zij, die niet gezien hebben en toch geloven." (Johannes 20:29)

De zaligsprekingen (Mattheüs 5:1-12)

1 Toen Hij nu de scharen zag, ging Hij de berg op en nadat Hij Zich had nedergezet, kwamen zijn discipelen tot Hem.
2
En Hij opende zijn mond en leerde hen, zeggende:
3 Zalig de armen van geest,
want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
4 Zalig die treuren,
want zij zullen vertroost worden.
5 Zalig de zachtmoedigen,
want zij zullen de aarde beërven.
6 Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
7 Zalig de barmhartigen,
want hun zal barmhartigheid geschieden.
8 Zalig de reinen van hart,
want zij zullen God zien.
9 Zalig de vredestichters,
want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.
10 Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil,
want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
11 Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil.
12
Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de profeten vóór u vervolgd.

Wij vinden het triest dat zoveel mensen op deze 'zalig-verklaring' af komen en niet beter weten door gebrek aan Schriftkennis en uitleg!

Translation in English:

The Bible teaches that all born again Christians (John 3:1-10), by the blood of Christ and faith in Him, are already declared ‘blessed’ and ‘saints’ by life. The Apostle Paul wrote in his letters for example: "To the church of God in Corinth and all the saints." So we have no extra-biblical teachings - or beatification – necessary for exceptional people, because in Christ all are equal and brothers and sisters. There are people although, who by their holy walk with God/Jesus will get more crowns/rewards in heaven!

Jesus declared you and me (who believe in Him and who does His Word!) already Blessed! John 20:29 - Matthew 5:1-12

We find it sad that so many people are drawn to this "blessed"declaration ", and not know any better because of lack of Scripture-knowledge and explanation!

With All Your Heart - Yakov DamkaniWhat is the will of God?

This is (mainly) Gods will:

"The Lord [God] is not slow concerning his promise, as some count slowness; but is patient with us, not wishing that any should perish [forever], but that all should come to repentance [and come to faith/believe in Yeshua/Jesus]" (1 Peter 3:9, WEB)

vrijdag 29 april 2011

Yaakov Shwekey - Im Eshkachech - יעקב שוואקי - אם אשכחך ירושלים

Vier zeer enge en gevaarlijke zaken voor Israël

1. PA & Fatah verzoent zich met Hamas:Palestijnse rivalen sluiten elkaar in de armen

Weer een Palestijnse blokkade van het vredesproces

2. De zogenaamde 'Palestijnen' willen op 15 mei - hun 'Nakba' dag, de dag waarop ze de stichting van Israël betreuren - een mars op Jeruzalem houden en de derde intifada beginnen:THIRD PALESTINIAN INTIFADA: All Arabs to March on Israel on May 15th


IDF prepare for 'Nakba' day, statehood bid riots


3. Een nieuwe zgn. 'free' Gaza Flotilla II (gepland in mei, nu uitgesteld voor juni):Nieuw Free Gaza Flotilla II gaat kopje onder

4. Het eenzijdig uitroepen van een 'palestijnse staat in september via de VN:Israel Says Palestinian Statehood Bid Would End Talks

Palestinian statehood = Israeli suicide

Nog een heel veelzeggende profetische foto i.v.m. Gog en Magog (Ezechiël 38, 39):Wij willen u vragen zeer ernstig te bidden voor deze 4 punten; en mogelijk de politiek aan te schrijven dat Nederland hierin niet mee zal gaan!

Bijbel Code expert: Tsunami Japan gaat vooraf aan komst Mashiach

Volgens rabbi Matityahu Glazerson, expert in Bijbel / Torah codes en auteur van meer dan 25 boeken over onder andere de Torah, wijzen de Bijbel codes uit dat de tsunami in Japan het begin is van een serie wereldschokkende gebeurtenissen die zullen uitlopen op de komst van de Mashiach, de Messias, ten tijde van het Joodse Paasfeest (Pesach in 2012).

Bijbel code gelovers zoals Glazerson benadrukken dat het hier echter niet om toekomstvoorspellingen gaat, maar om een mogelijke toekomst die afhangt van de keuzes die door de hele mensheid en in het bijzonder door Israël worden gemaakt.

Glazerson denkt dat de Bijbel codes laten zien dat zowel de Libische leider Muammar Gadaffi als de Syrische president Bashar Assad het veld zullen moeten ruimen. Verreweg het belangrijkste wat hij volgens eigen zeggen ontdekte is het verband tussen de tsunami in Japan en de lang verwachte 'Verlossing', de komst van de Messias over bijna precies één jaar tijdens het Joodse Paasfeest van 2012.

Al 67 jaar geleden schreef ene rabbi de Mariz in een commentaar op de Torah dat pal voor de komst van de Maschiach Hashem (God) de wateren van de aarde in hevige beroering zou brengen door middel van stormen en tsunami's. In dit verband was een nieuwsbericht vorige week op NU.nl over het feit dat de windsnelheid boven zee en de hoogte van de golven de afgelopen 23 jaar aanzienlijk zijn gestegen extra interessant.

In één van Glazersons YouTube filmpjes legt hij uit dat de tsunami in Japan in direct verband staat met de 'Verlossing' door de Messias. Dezelfde code bevat een waarschuwing voor Israël: sluit in of na die tijd géén (vredes)verdrag met de naties van de wereld. Het woord Shuva duidt tegelijkertijd op de noodzaak voor Israël om terug te keren tot God.

De tsunami zal volgens Glazerson een zeer hevige, verwarrende en angstige periode met allerlei soorten verwoestingen op aarde inluiden waarin de mensen zich vertwijfeld zullen afvragen wat er allemaal gebeurt. Toch zullen de mensen hun handelen niet veranderen en zich niet bekeren tot God. Ook zal er na de tsunami over de hele wereld veel gevochten worden. De Torah codes lijken er sterk op te wijzen dat de tsunami letterlijk de 'Verlossing' veroorzaakt of 'opwekt'.

Lees hele artikel: XanderNieuws

Wij willen oproepen dat de Bruid zich gereed maakt, vandaar de volgende video van broeder Owuor:

ChristenUnie-leider André Rouvoet stapt uit de politiek

André Rouvoet maakt op een persconferentie zijn vertrek uit de politiek bekend, naast hem: Arie Slob, die hem opvolgt als fractievoorzitter in de Tweede Kamer (mag ik toevoegen dat André geheel niet blij kijkt, en dat zijn positie en koers t.o.v. Israël hem geen voordeel heeft opgeleverd)

ChristenUnie-leider André Rouvoet stapt uit de politiek. Op 17 mei neemt hij afscheid van de Tweede Kamer.

In een persconferentie zei hij dat hij toe is aan "een nieuwe balans" in zijn leven. Zijn gezin, familie, de kerk en hobby's als boeken lezen verdienen het "dat ze niet voortdurend op het tweede plan staan".

Rouvoet heeft zich sinds zijn terugkeer als Kamerlid, na de val van het kabinet-Balkenende IV, steeds afgevraagd of hij nog wel op zijn plek was in Den Haag, "of er nog wel sprake was van dat heilige vuur". (*God dooft vals vuur)

Hij verwees ook naar de discussie over de koers van de partij, na verlies bij de Tweede Kamer- en Provinciale Statenverkiezingen. (*waarvan wij geprofeteerd hadden dat zij zetels zouden verliezen)

Sommigen vinden dat de ChristenUnie niet meer christelijk-sociaal genoeg is, na de jaren van meeregeren in het kabinet-Balkenende IV. (*dit is nonsens volgens ons, omdat de CU juist teveel trekt naar het 'sociale' - ook wel het socialistische - en juist niet meer Bijbels vast genoeg is)

Rouvoet zei dat "we onderweg iets zijn kwijtgeraakt waardoor de herkenning door de achterban en de kiezers van de ChristenUnie is afgenomen. (*Wij weten en schreven al eerder wat de CU is kwijtgeraakt, en dat is o.a. het zich niet meer volledig scharen achter Israël)

André Rouvoet heeft zeventien jaar in de Haagse politiek gezeten, voor het grootste deel als Kamerlid. In het kabinet-Balkenende IV, waarin de ChristenUnie voor het eerst in de geschiedenis meeregeerde, was hij minister voor Jeugd en Gezin en vicepremier.

Tweede Kamerlid Arie Slob volgt Rouvoet op als fractievoorzitter. Slob leidde de fractie al eerder, toen Rouvoet minister was.

Bron: NOS* Ons commentaar:

Het was vreemd vandaag, ik was na het spreken van J.W. van der Hoeven bij Pillar of Fire gisteravond, wat aan het mijmeren over de ChristenUnie, Joël Voordewind en André Rouvoet; en ik dacht: Rouvoet zou zich moeten bekeren, omwille van het (direct of indirect) delen van Israël en Jeruzalem. Ik bad stil: "Here, u zou André Rouvoet opzij kunnen schuiven". En nu dit bericht wat ik net zag/las bij het NOS-journaal: 'André stapt uit de politiek'! Ik schrok er eigenlijk van. Zo wordt je gebed wel heel snel verhoord en tot stand gebracht.

Wie had dit gedacht van een van de [destijds] beste debaters van Nederland in de 2de Kamer. André voert allerlei redenen aan waarom hij nu plots vertrekt, maar de werkelijke reden is natuurlijk dat hij Gods Bijbelse koers (helaas) verlaten heeft, en daarbij het scharen achter Israël.

Ik heb (door genade) al meerdere keren de CU en Rouvoet [profetisch] mogen waarschuwen via mail, blog en twitter; wat resulteerde in een twitter-blokkering van zijn zijde, met het commentaar dat ik maar 'vileine' opmerkingen maakte.

Hopelijk pakt de CU de Bijbelse weg en Gods Woord nu weer op d.m.v. het tegengaan van de zgn. '2-Staten-oplossing' (een 'palestijnse' staat, het delen van Gods Land Israël en Jeruzalem (dat ongedeeld moet blijven) en de volledige afschaffing van abortus, het homo-hwelijk, etc. Hier is echter wel veel Heilige Geest moed voor nodig!


Lees ook: Val Kabinet Balkenende IV (brief aan Rouvoet, Slob & Voordewind)

10 jaar ChristenUnie - Begonnen in de Geest, geeindigd in het vlees

Prophetic Message and Warning for America (USA, U.S.) - Obama Admin. abandoning Israël

"For, behold, the days come, says the Lord, that I will turn again the captivity of my people Israel and Judah, says the Lord; and I will cause them to return to the land that I gave to their fathers, and they shall possess it." (Jeremiah 30:3)

"Therefore don’t you be afraid, O Jacob my servant, says the Lord; neither be dismayed, Israel: for, behold, I will save you from afar, and your seed from the land of their captivity; and Jacob shall return, and shall be quiet and at ease, and none shall make him afraid. For I am with you, says the Lord, to save you: for I will make a full end of all the nations where I have scattered you, but I will not make a full end of you; but I will correct you in measure, and will in no way leave you unpunished." (Jeremiah 30:10,11)

"Behold, the whirlwind of the LORD goeth forth with fury, a continuing whirlwind (a violent storm, a furious wind): it shall fall with pain upon the head of the wicked. The fierce anger of the LORD shall not return, until he have done it, and until he have performed the intents of his heart: in the latter days ye shall consider it." (Jeremiah 30:23,24)

Yesterday night there was a heavy burden on my heart, I asked the Lord: "What and why are these violent tornadoes and supernatural whirlwinds destroying these areas in the U.S. like never before? The Lord answered: "This day the Obama administration decided for the first time not to back up the State of Israël any longer". This is a heavy word for America, and we read in Jeremiah 30 that the Lord will make a full end to the nations that will turn their back against Israël.

This prophetic Word I received in the night 29th (after midnight 0:00hour a.m.) of april 2011, Henoch the 7th (who past the 50 heavily gates).

Instructions:

Please pray for the U.S.A. and f.e. an Esther in the Whitehouse. Write the Obama Administration, the WhiteHouse, not to abandon Israël in their [decaying] Middle-East policy. Call for repentance and that Americans will turn (convert) to the Lord (Jesus Christ), so that the Lord will give grace and make not a full end to the U.S.!

Is this a true 'word'?:

I hope/pray that what the Lord told me was right.

I only shared what I experienced from the Lord/Spirit in my spirit; after I prayed and asked.

I don't trust Obama; he walked the whirlwinds hit area and speeches how bad the situation is and promises as much help as possible, but he does not tell the people what he and his admin. decided innerroom after closed doors on foreign policy infacto Israël.

We don't know; cause we were not there at the admin.-meeting[s] (only God knows)'.

I think the Lord ment that the U.S. Obama Admin. decided at f.e. the U.N. that they WILL NOT assure automatically Israël the veto as they used to in the past, and that those bad tornado's we're judgement on this closed-door decision.

If this will ever come into the news, I don't know. But time will tell.
And if we see the U.S. abstaining veto on any anti Israël resolution, we will know the prophetic word was true. Unless Obama will fall earlier, and God gives grace for a God-given elected one.

Grace and blessings!

Henoch


Read this one: 3 january by Joe M "Dream" [on veto] - on five doves - and confirmation by Michele Kennedy (4 May 2011)

Watch/listen also to this video's from bro. Begley on the 29th of april and the 4th of mayh:Something else about Japan !March 15, 2011 Wake up world! Japan Against Israel = Curse by God on Japan

The countries of the world are blind to spiritual realities that are as the laws of physics inviolable.

Ever since the establishment of the State of Israel in May 15, 1948 the Lord God, Jesus Christ, is devoted to the gathering of His chosen people Israel back to the land He promised the patriarchs.

It is the ignorant nations of the world that are proceeding as if God did not exist and His Word was not valid. The nations are taking a position against Israel that places them and the people involved in God’s Judgment.

The Apocalypse is about to start and it will involve the whole world in its destruction.

Japan took a position against Israel on the one year ago anniversary of the day that the Earthquake happened. This is the latest example of the Genesis 12:3 I will bless those who bless you and whoever curses you I will curse. This promise made to Abraham will cause a lot of suffering to those nations that go against the Will of God.

Several books have been written documenting this promise to Abraham.

The Israel Omen by: S. Douglas Woodward

As America has done to Israel by: John P. McTernan

Eye to Eye by: William Koenig

Source: twelvebooks.wordpress.comEd
(15 March 2011)

"Japan, The Earthquake, The Timing"

March 11, 2011

The Government of Japan deplores the decisions of the Government of Israel to give permission for the construction of 1,600 housing units in East Jerusalem in addition to 112 units in West Bank just after the Israeli and Palestinian leadership’s acceptance of the start of indirect talks. The Government of Japan does not recognize any act that prejudges the final status of Jerusalem and the territories in the pre-1967 borders. Japan demands that the plans should not be implemented.

The Government of Japan continues to request strongly that both parties will act in a way that enhances mutual confidence. Japan sincerely hopes that the indirect talks in the peace process will swiftly develop into the resumption of direct talks between the two parties. Official statement: http://www.mofa.go.jp/announce/announce/2010/3/0311_01.html

Ironically the same day a catastrophic 9.0 Earthquake struck off the cost of Japan triggering a Tsunami that devastated whole cities in moments, death toll estimates could reach tens of thousands. Now Japan is in even more trouble as they are struggling to keep 3 Nuclear Reactors from total Meltdown. The earthquake according to scientists and Seismotologists, was so powerful it shifted the Axis of the Earth and moved the entire Isand of Japan 18 feet.

Source: www.fivedoves.comDid Japan apologize for their war crimes?

Answer:

When compared with Germany, Japan has never apologized for their war crimes. They have recently paid some money to Korean 'comfort girls,' and have contributed money to countries they ravaged, such as the Philippines and Malaysia, but without admitting any guilt. They are, as a culture, in denial about the terrible crimes they committed against nations they controlled in the 'Greater East Asia Co-Prosperity Sphere', against populations and individuals, including western POWs. When any attempt is made to discuss this, they become highly embarrassed.


Our comment:

Allthough these bad things, there is grace for the Japanese people, when they will turn to the Lord!


Read our: Jesus/Yeshua Loves Japan and the Japanese People

Update: Video of bro. Frank

donderdag 28 april 2011

P&W Zapservice 27-04-2011 - Teken van het Beest 666"En het [de valse profeet] maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest [de antichrist], of het getal [666] van zijn naam heeft." (Openbaring 13:16,17) - (Revelation 13:16,17)

Voor meer info over dit ernstige en zorgwekkende onderwerp van o.a. de biometrie, waar de Bijbel profetisch over spreekt en waarschuwt: De website van Jaap Spaans

Triest bericht: David Wilkerson (79) overleden na auto-ongeluk / David Wilkerson Killed in Car Crash

David Wilkerson was een grote vriend van Israël!

27 april 2011 jl. is David Wilkerson ons plotseling ontnomen om bij Jezus te zijn. David reed woensdag middag in Texas toen hij plotseling op de andere weghelft terrecht kwam waar een vrachtwagen met oplegger reed. De chauffeur zag de auto en probeerde aan de kant te gaan maar kon een botsing niet voorkomen.

Het is onduidelijk hoe pastor David op de andere weghelft terrechtgekomen is. Zijn vrouw Gwen was ook betrokken bij het ongeluk en is tezamen met de vrachtwagen chauffeur opgenomen in het ziekenhuis.Op een nader te bepalen datum zal er een herdenking plaatsvinden in Times Square Church, dit zal live worden uitgezonden via de webstream om iedereen de gelegenheid te geven deel te nemen om afscheid te nemen van deze dienaar van God. David heeft zijn leven gegeven voor de glorie van God en de zielen van mensen. Hij was ontzettend geliefd en zal gemist worden door een ieder, onze gebeden gaan uit naar zijn familie en geliefden.

Bron: dutchdw.wordpress.com/

Lees ook: CIP

Read: David Wilkerson Killed in Car Crash

Last Blog posting/message David Wilkerson: English / Dutch

See also our: David Wilkerson speaks about Carmel AssemblyBooks:

woensdag 27 april 2011

NL boot bij nieuwe Gaza-vloot (verbijstering!)

Dit voorjaar gaat er weer een gezellige cruise naar Gaza en er vaart een Nederlandse delegatie mee. Dat heeft de organisatie Nederland-Gaza vandaag gemeld.

Een grote groep van 'christelijke', islamitische, 'joodse' en seculiere organisaties in Nederland heeft zich aan het initiatief verbonden. Daaronder bevinden zich onder andere Stop de Bezetting, het Nederlands Palestina Komité, Een Ander Joods Geluid en de Internationale Socialisten.

Op de Nederlandse boot zullen zich ook mensen van andere nationaliteiten bevinden, maar hij wordt wel grotendeels met Nederlands geld gefinancierd. De organisatie meldt ook in overleg te zijn met een of twee politici om mee te gaan met de vloot.

De vloot van tientallen schepen met deelnemers uit de hele wereld hoopt “de illegale blokkade van de Gazastrook te doorbreken en hulpgoederen af te leveren”, zegt de organisatie. De nieuwe Freedom Flotilla moet de tweede helft van mei vertrekken.

Bron: spitsnieuws

Ons commentaar:

Jullie komen er niet door! De God van Israël sluimert nog slaapt!
Welke linkse figuren hebben hier geld aan geleverd; wij vinden het schaamteloos!
Bidt voor de mensen van de rood aangegeven websites; God weet er raad mee.
Ook heeft Israël hele lieve getrainde haaien!Read: Israeli politicians, security forces push ahead to thwart new Gaza flotilla

PM Israël asks Foreign Ministry, Navy to stop new flotilla

Min. Livnat, at Knesset Session: When Do We Stop the Self-Blame?Murder victim, 24-year-old Ben Yosef Chai, a nephew of Likud Minister Limor Livnat after visiting and praying at Joseph's Tomb

Will Israel's Electric Cars Change the World?
An electric car is connected to a Better Place battery switch station in Kiryat Ekron, central Israel, March 23, 2011

Shai Agassi, the founder of Better Place, the most sophisticated electric-car enterprise in the world, projects the ebullient confidence of a man facing a giant wave of money. "Within less than this decade the No. 1–selling car in the world will be the electric car," he says. "It's the biggest financial opportunity the world has ever seen.

When the enterprise launches in Israel later this year, drivers should be able to travel anywhere in the country in cars with a battery range of 100 miles (160 km). If they set off from Tel Aviv to the Red Sea, a journey of 200 miles (320 km), they will be able to pull into a Better Place station along the highway and exchange their low battery for a fully charged one. The process should take about five minutes. Otherwise, the car can recharge overnight via a plug that snaps into the little door above the rear wheel where gas would go if the car burned gas. The vehicles can also trickle charge in parking lots where the company's distinctive blue-topped posts are located.

The electric sedan Agassi says will change the world, well, feels like a regular car. On the test track, the Renault four-door (a retrofitted Laguna, the Fluences are not yet on site) zooms smoothly down the straight, silent and more comfortable than, say, a Prius. The one similarity is that from a standing start there's a wee lag, more like the Prius than the G-force jackrabbit start of the Tesla, the torqued-up all-electric sports car with a base price of $108,000. "It's sub–10 seconds zero to 60," says Agassi, of his ride. "If you want to go zero to 60 in five seconds you want the Tesla. If you've got another five seconds to spare, I can save you $80,000."

Read whole article: www.time.com

Prophetic Message Delivered by Lance Lambert (17 april 2011)
17th April 2011 Jerusalem

It is well with you that you intercede for Israel that she be saved, for it is My purpose to save her. I will complete the circle of Redemption that began with Abraham and my promise that a great nation would come forth from him, and that in him would all the families of the earth be blessed. And so it has happened! For Israel became the vehicle through which My Word has come to all the nations; And also My Salvation; and the knowledge of My Purpose.

From this nation, above all, came the Messiah. Soon the fullness of the Gentiles will have been saved, and I will turn again to Israel, to My Jewish People. They shall be reingrafted into their own olive tree, and My promise to Abraham will be gloriously fulfilled. Then their hardness of heart will melt, their blindness be turned into sight, and their suffering to radiant Glory. This is My determined purpose, and I shall not be turned from it. It will shortly begin to be fulfilled. I will turn all their weakness into unbelievable power, and I will use this nation as the last witness to the world as to who I am.

Take very seriously what is taking place in the Arab world. It is no good for Israel! It is not a move toward freedom and true democracy, but an enormous gain for militant Islam. They will seek to annihilate and liquidate Israel, but they will not only fail; their strength and power will be broken, and a huge harvest of souls will be saved from amongst them.

Hear Me, I call you to intercession! It will not be easy. All the powers of My enemy are centred and focused on stopping this people from coming into My Redemption and Salvation. But he will fail! I look therefore for those who will stand in the gap, who will build up the wall; those who will stand in the place of intercession.

Shortly also I will begin more serious judgment on the Western nations. I will bring them to nothing; I will turn them upside down; I will grind them to powder. They will not know what has hit them. It will seem as if there is nothing left of what once I worked in those nations; Especially that Superpower. I will bring it to weakness; she will no longer be super, but a pity of the nations.

Hear this Word of Mine; I call you to intercede for those who belong to Me in those nations; that they will be saved from it! Hear this cry. My heart yearns for those who belong to Me, that they might be clear in their understanding, clear in the way that they are to walk in the midst of all this. Do hear Me! For I speak to you who love Me, and who have this morning remembered Me; I do not desire judgment, but judgment of the most serious and devastating kind will fall upon those nations. Hear this Word from Me, and obey My call to intercession!

Source: www.lancelambert.org

Lance Lambert - The Battle Over Israel (on YouTube)

Txs to Bro. Marcel from Florida U.S. for sending us this message! Blog: A very Heavy Stone

Dutch/Nederlands:

Profetische boodschap, uitgesproken door Lance Lambert op zondag 17 april 2011 in Jeruzalem

Het is goed dat u voorbede doet voor Israël dat het behouden wordt, want het is mijn doel om haar te behouden. Ik zal de kring van de Verlossing voltooien, die begon met Abraham en mijn belofte dat er een groot volk uit hem zou voortkomen, en dat in hem alle geslachten der aarde zouden worden gezegend. En zo is het gebeurd! Want Israël werd het voertuig waardoor mijn Woord is gekomen tot alle volken, en ook mijn heil, en de kennis van mijn plan. Bovenal kwam de Messias uit dit volk voort.

Binnenkort zal de volheid der heidenen behouden zijn, en Ik zal mij weer wenden tot Israël, tot mijn Joodse volk. Zij worden weer geënt op hun eigen olijfboom, en Mijn belofte aan Abraham zal glorieus worden vervuld. Dan zal hun hardheid van hart smelten, hun blindheid veranderen in zicht, en hun lijden in stralende heerlijkheid. Dit is het door Mij bepaalde doel, en ik zal er niet van afwijken. De vervulling zal binnenkort beginnen. Ik zal al hun zwakheid veranderen in ongelooflijke kracht, en Ik zal deze natie gebruiken als de laatste getuige voor de wereld van wie Ik ben.

Neem zeer serieus wat er gebeurt in de Arabische wereld. Het is niet goed voor Israël! Het is geen stap naar vrijheid en echte democratie, maar een enorme winst voor de militante Islam. Zij zullen trachten Israël uit te roeien en te liquideren, maar ze zullen niet slechts falen; hun kracht en macht zullen worden gebroken, en uit hen zal een zeer grote oogst van zielen worden gered.

Luister naar Mij, Ik roep jullie op tot voorbede! Het zal niet gemakkelijk zijn. Alle machten van mijn vijand zijn er op gericht deze mensen te verhinderen om tot mijn verlossing en redding te komen. Maar hij zal falen! Daarom zoek Ik naar mensen die op de bres willen staan, die de muur willen opbouwen, zij die willen staan op de plaats van voorbede. Binnenkort zal Ik ook beginnen met zwaardere oordelen over de Westerse landen.

Ik maak hen tot niets, Ik zal hen omkeren, Ik zal hen vermalen tot poeder. Ze zullen niet weten wat hen heeft getroffen. Het zal lijken alsof er niets meer over is van wat Ik ooit verrichte in die landen. Vooral die supermacht, Ik zal hem zwak maken, ze zullen niet langer super zijn, maar een natie waarover men jammert. Hoort dit woord van Mij, Ik roep u op om voorbede te doen voor degenen die Mij toebehoren in die landen, dat zij hieruit zullen worden gered!

Hoort deze kreet. Mijn hart verlangt naar diegenen die mij toebehoren, opdat zij helder zijn in hun begrip, helder in de manier waarop ze leven te midden van dit alles. Hoor Mij! Want Ik spreek tot jullie, die Mij liefhebben, en die vanmorgen aan Mij hebben gedacht; Ik verlang niet naar oordeel, maar zeer ernstig en verwoestend oordeel zal op die landen vallen. Hoort dit woord van Mij, en gehoorzaam Mijn oproep tot voorbede!

Explosie in gasleiding Egypte / Egypt's gas pipeline to Israel attackedBij de grens tussen Egypte en Israël is een gasleiding geëxplodeerd. Volgens getuigen waren de vlammen metershoog en moesten omwonenden vluchten voor het vuur. Er zijn geen gewonden. De gastoevoer is meteen afgesloten.

Een gewapende bende zou verantwoordelijk zijn voor de explosie. In het gebied wonen Bedoeïnenstammen die zich in de steek gelaten en onderdrukt voelen door de regering in Caïro. Tijdens de protesten tegen oud-president Mubarak was de gasleiding ook al doelwit van aanslagen.

Door de getroffen leiding gaat het gas naar Jordanië en Israël. Jordanië is voor 80 procent van zijn electriciteitsopwekking afhankelijk van Egyptisch gas, terwijl het Egyptische aardgas goed is voor 40 procent van de Israëlische gas-import.

Bron: NOSRead also: Egypt gas pipeline to Israel, Jordan attacked

Egypt's gas pipeline to Israel attackedHet wordt tijd dat Israël z'n eigen gas in de Middellandse-Zee gaat exploiteren! Zie: Israel's gas (and future oil) could transform global energy markets

Redemption and Salvation (for the Jew first , and then the non-Jew)

Logo of Palestinian writers' union includes rifle over map of "Palestine" that erases Israel
PMW has documented that the official maps of the Palestinian Authority - as displayed in its offices, at PA and Fatah events, and in schoolbooks - erase all of Israel and replace it with "Palestine."

Professional unions and private organizations also display maps depicting all of Israel as "Palestine." At a meeting of the General Union of Palestinian Writers last week, the union's logo was on prominent display, showing a rifle and a quill over a map of the entire area of "Palestine" that replaced Israel.

Source: palwatch.org

Read also: The Palestinian Authority Wipes Israel Off the Map

PA Ministry of Agriculture website displays a map that erases all of Israel.

dinsdag 26 april 2011

Laatste dagen Pesach

FEESTMAAL VAN MASJIE’ACH

Een van de meest belangrijke elementen van Pesach, de viering van de vrijheid van het Joodse Volk, is, dat het dient als een voorbereiding voor de uiteindelijke en eeuwige verlossing door onze rechtschapen Masjie’ach [Mashiach, Messias]. (Haggada shel Pesach, Likkutei Taamin)

Zoals het vers bevestigt: "Ik zal wonderen openbaren [in de periode van de uiteindelijke verlossing] zoals in de periode van jullie uittocht van Egypte." (Micha 7:15) In feite maakt de uittocht van Egypte alle aansluitende verlossingen, inclusief de uiteindelijke, mogelijk. (zie Sefer HaMaamariem 5708, p.164.)

Ter verduidelijking: de eerste dagen van Pesach hebben het meest betrekking op de uittocht van Egypte zelf, terwijl de laatste dagen meer verbonden zijn met de toekomstige verlossing. (Sefer HaSichot 5700, p.72) Dit is eveneens te zien in de Haftarot [Profetenlezingen na de Thoralezing] gedurende de twee laatste dagen. (Sjoelchan Aroech Admoer HaZakein, Orach Chayiem 480:5,6) De Haftara van de zevende dag Pesach is het lied van David, (Megilla 31a; Toer en Sjoelchan Aroech) aangezien die dag (en ook de achtste dag van Pesach) een connectie is naar Masjie’ach, een nakomeling van David. En in het bijzonder ten aanzien van de Haftara op de laatste dag, welke direct spreekt over de komende Verlossing. Gedurende deze twee laatste dagen van Pesach, benadrukt Acharon Shel Pesach de laatste dag, het meest de uiteindelijke verlossing. De Haftara spreekt openlijk en uitgebreid over de komende verlossing en over de persoonlijkheid van Masjie’ach zelf, de houding van de wereld en de verzameling van Joden. (Jesaja 11: 1-3, 6-9, 11-12)

Bron: bethhamidrash.org

Parsja zevende dag Pesach

De splitsing van de Jam Soef (de Riet-zee, Rode zee) op de zevende dag Pesach vormde het begin van de volledige bevrijding van het Joodse volk uit de Egyptische slavernij. Niet voor niets zongen de Joden de sjierat hajam – het lied van de zee.
.... Waarom wilde G’d liever een groot wonder verrichten waarbij de natuur buiten werking zou worden gesteld, de zee gespleten zou worden en Farao met zijn hele leger in de Jam Soef zou verdrinken?
.... Vlak na de splitsing van de Jam Soef staat er geschreven (Sjemot 14:27): “En Mosje neigde zijn hand over de zee en de zee keerde terug tot zijn kracht tegen het wenden van de ochtend”. Rasjie (1040-1105) legde uit, dat de zee weer zijn oorspronkelijke kracht herkreeg. ..... Dat G’d de zee voor hen zou splijten, dat hadden ze niet verwacht.
.....Waarom zagen de Egyptenaren niet eerder in dat hier sprake was van een wonder en zij G’d hadden moeten erkennen als baas over de natuur? De Netsiew uit Wolozhyn zegt dat de Egyptenaren meenden dat de zee soms laagstand had. Zij dachten dat de Joden bij eb de zee overgestoken waren en daarom op droog land liepen. Toen de Egyptenaren zich realiseerden dat precies op dat moment de zee hen overviel en er sprake was van een enorme vloed, pas toen begrepen ze dat dit een groot wonder was om de Bné Jisraëel te redden.

Bron: NIK

Ons vers: "Yeshua zag hen aan en zeide: Bij mensen is het onmogelijk, maar niet bij God; want alle dingen zijn mogelijk bij God." (Marcus 10:27)

zondag 24 april 2011

Obama's Deviding Israël and Jerusalem Plan Again - PA State, No 'Return'


United States President Barack Obama has created his own diplomatic plan for talks between Israel and the Palestinian Authority to rival that of Prime Minister Binyamin Netanyahu, according to the New York Times.

Obama's plan is reportedly based on principles including: the creation of a PA state in Judea and Samaria, with borders based on the 1948 armistice line, the split of Jerusalem, Israel's capital city, the negation of the PA “right of return” for descendants of Arabs who fled Israel in 1948, and a focus on Israel's security needs.

The details have yet to be determined, according to the Times report.

Netanyahu is expected to present his plan in a speech to the U.S. Congress, but may present it first in Knesset. He hopes to head off the PA's attempts to create a state unilaterally, with backing from the United Nations, instead of through negotiations.

Reports that Obama is concocting his own plan for the establishment of a new Arab state in Judea and Samaria angered land of Israel activists. “Nobody has the right to steal parts of the land of Israel,” said Women for Israel's Future in response.

“Obama's Middle East policy is creating waves of terrorism, and chaos. The 'peace' initiatives veil a deep enmity and the desire to see Israel fall,” the group continued.

“There is no doubt that the failed military intervention in Libya was meant to create a precedent for a similar process against Israel.”

Members of the group also accused Obama of destroying the American economy, and suggested that he give up “socialist whims” along with failed Middle East intervention.

Source: ArutzSheva Alert! Watch Date 22 april 2011!

We've written more on our blog about the relation between announcements and plans of the U.S. Administration for deviding Gods Land Israël (into a two-state 'solution') and severe [natural] disasters and calamities (the curse) on U.S. soil. Again this happened by Obama's so called 'new' plan for a 'PA-State'.Dutch:
Get the Flash Playerto see this player.

Oud-minister Max van der Stoel overleden


Wat wij nog even kwijt willen over Max van der Stoel!

Dat hij - tevens met onze Koningin Beatrix - lid en deelnemer was van de uiterst geheime Bilderberg-groep en conferentie. Studie wijst uit dat dit genootschap als doel heeft een Nieuwe Wereld Orde! Doe zelf uw research!

Video Postcard - From The Dead SeaSource: Maoz

Prophecy about the Dead Sea (When Yeshua HaMashiach has returned again):

Ezekiel 47:7-12

"And when I got there, I saw that there were very many trees on each bank. He said to me, “This water flows through the land to the east and down into the Jordan Valley and to the Dead Sea. When it flows into the Dead Sea, it replaces the salt water of that sea with fresh water. Wherever the stream flows, there will be all kinds of animals and fish. The stream will make the water of the Dead Sea fresh, and wherever it flows, it will bring life. From the Springs of Engedi all the way to the Springs of Eneglaim, there will be fishermen on the shore of the [dead] sea, and they will spread out their nets there to dry. There will be as many different kinds of fish there as there are in the Mediterranean Sea. But the water in the marshes and ponds along the shore will not be made fresh. They will remain there as a source of [shall be given to the] salt. On each bank of the stream all kinds of trees will grow to provide food. Their leaves will never wither, and they will never stop bearing fruit. They will have fresh fruit every month, because they are watered by the stream that flows from the Temple. The trees will provide food, and their leaves will be used for healing people."

Jewish worshippers gunned down by PA at Josephs Tomb, 1 murdered

PA Arabs Celebrate Murder by Desecrating Joseph’s Tomb

Palestinian Authority Arabs set fire to Kever Yosef near Shechem Sunday morning several hours after PA policemen gunned down Jewish worshippers, killing one of them. Eyewitnesses saw smoke billowing over the tomb (of Joseph), which Arabs have frequently desecrated in the past.The murder victim, 24-year-old Ben Yosef Chai, a nephew of Likud Minister Limor Livnat, was buried Sunday afternoon, several hours before the beginning of the last day of the seven-day Passover holiday Sunday evening.

PA police killed Livnat and wounded four others by opening fire on their cars after they prayed at Kever Yosef and were returning home.

Defense Minister Ehud Barak condemned the murder and said that the lack of coordination did not justify the Palestinian Authority police attack. He demanded that the PA investigate the shooting. Pictured is a bullethole in one of the vehicles targeted by the PA.

Many coalition Knesset Members are up in arms over the PA police attack. Cabinet Science minister, MK Prof. Rabbi Daniel Hershkowitz, chairman of the Jewish Home party that is part of the coalition, said the attack "unmasked the PA’s true face” and called for the return of the IDF to the holy site, where previous agreements guaranteed Israel control and the freedom of worship to Jews.

Israel since has surrendered Kever Yosef to the PA.

National Union chairman MK Yaakov Katz called on Israelis to remember that it was Israel that first armed the PA with rifles as part of the ill-fated Oslo Accords, signed in 1993. Livnat’s name is added to “the long list of 1,500 Jews who have been slaughtered by PA weapons,” MK Katz added.

The Shomron (Samaria) Residents Committee stated, “The murder this morning at Joseph's Tomb illustrates the danger of relying on the Palestinian police. Every Palestinian policeman is a potential terrorist whose hatred of Jews” is always present.

Likud MK Ze’ev Elkin and National Union MK Aryeh Eldad said, “There can be no room for any concession on the need for total control and freedom of action for the IDF in all regions of Judea and Samaria.”

The Human Rights Organization of Judea and Samaria declared that the murder provides further proof that contradicts a recent report that the Palestinian Authority is ready to become an independent country.

Source: IsraelNationalNews

The Commander of the Judea and Samaria Division, Brig. Gen. Nitzan Alon, addressed this morning's shootings of Israeli worshippers near Joseph's Tomb in Shechem by Palestinian Authority security forces without any noticeable emotion, and did not say one word blaming the PA for murdering an unbillegerent Israeli citizen at close range.The IDF statement issued together with Brig.-Gen. Alon's short video statement said: "The shooting killed one Israeli, Ben Yosef Livnat, and wounded four others. The IDF expresses its condolences to the Livnat family."

"Visits to Joseph's Tomb must be coordinated in advance so that Israeli security forces may provide proper arrangements for the safety of worshippers. Arriving at the Tomb independently without prior coordination is extremely dangerous."

INN Editor comments: Does this mean that the cold blooded murder of a man going to pray was justified? Is it par for the course when the perpetrators are Arabs? One could almost infer that from the lack of any condemnation of the murderers on the part of Gen. Alon.

The need for coordination is a security measure aimed at Israelis. The act of murder is a barbaric deed in itself whether or not it was made easier by lack of coordination with the IDF. (R.S. INN editor).

Source: IsraelNationalNews

Read also: One killed, 4 wounded from PA police gunfire in Nablus

Barak condemns Nablus shooting attack; orders IDF probe

'Murdered simply for being a Jew'

'Just wanted to pray.' Ben-Yosef Livnat Photo: Courtesy of The Shomron Settlers' Committee


Update: Palestinians burn, desecrate Joseph’s Tomb (again) in celebration of attack on Jews

Horrified Worshippers Found Joseph’s Tomb Defaced Again

Desecration and destroying of Joseph’s Tomb (a Jewish holy site) by Palestinian Muslims in 2003:Birkat Kohanim (Priestly Blessing) at the Kotel in Jerusalem 5771 (2011)Priestly Blessing at Kotel Pesach 5571

Denk je aan dit? Do you think on this?

Aan wat Hij deed voor jou!

To what He did for you!

zaterdag 23 april 2011

Is Israel being set up? With Glenn Beck

Is Israel Being Set Up with Glenn Beck 1


Is Israel Being Set Up with Glenn Beck 2


Is Israel Being Set Up with Glenn Beck 3

De Eskimo omdat het schuift ! Grapje /Joke, not Real !Omdat wij nu op ons blog een eskimo in beeld hebben gebracht, verwachten wij een fikse schuif-bonus!

Otto de Bruijne: God maakte mij wakker!Bron: CIP

Toespraak bloemist Johan Nievaart, herdenking schietpartij Alphen aan den RijnWat mij zeer raakte in deze toespraak van Johan Nievaart was, toen hij zei: "Ik voel mij vooral vader, een vader die van zijn kinderen houdt, die bereidt is zijn leven voor hen te geven."

Dat is nu ook precies de Paas-gedachte en de Evangelie verkondiging voor NU, die we al 2000 jaar ter beschikking hebben: God de Vader, die zoveel van zijn kinderen [de mensheid] houdt, dat Hij bereidt was [in Christus] Zijn leven voor hen te geven!


Johannes 3:16 zegt het zo: "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe."

Top Ten Anti-Israel Lies 2010Source: SIMON WIESENTHAL CENTER

Download the PDF brochure

Red Cross: No Humanitarian Crisis in Gaza

"There is no humanitarian crisis in Gaza." So states categorically Mathilde Redmatn, the deputy director of the Red Cross in the Gaza Strip.

"If you go to the supermarket, there are products,” she said, as reported on the IDF website. “There are restaurants and a nice beach. The problem is mainly in maintenance of infrastructure and in access to certain goods such as concrete. Israel has the legitimate right to protect [its] civilian population, this right should be balanced with the right of 1.5 million people living in the Gaza Strip.”

She acknowledged that Israel has eased its closure on Gaza and has partially lifted export bans.

"Rocket fire from the Gaza Strip is against international law because it is directed at civilians," the Red Cross official said. "We conduct confidential or bilateral dialogue with Hamas on the matter. As time passes, the dialogue also develops."

She said that the Red Cross has also asked to meet with captive soldier Gilad Shalit: "When a person's freedom is taken away, he deserves at least contact with his family. We will continue to ask but we do not have the capability to force anything on Hamas. Hamas' refusal is based on security reasons. Hamas is afraid of the IDF's advanced technological capabilities and believes that allowing contact will lead to the location of Gilad."

Source: IsraelNationalNews

Lees ook: Rode Kruis geeft toe: 'Geen humanitaire crisis in Gaza'

vrijdag 22 april 2011

Prophecy Against Gaza

Gaza in Prophecy


Bible Prophecies concerning the future fate of Gaza declared by God:
Amos 1:6-8, Zephaniah 2:4-7, Zechariah 9:5-7

Come to Hevron / Hebron !1. Genesis 13:18

Daarna sloeg Abram zijn tenten op en ging wonen bij de terebinten van Mamre, bij Hebron, en hij bouwde daar een altaar voor de HERE.

2. Genesis 23:2

En Sara stierf te Kirjat-Arba, dat is Hebron, in het land Kanaän, en Abraham ging naar binnen om over Sara te weeklagen en haar te bewenen.

3. Genesis 23:19

Daarna heeft Abraham zijn vrouw Sara begraven in de spelonk van het veld van Makpela, tegenover Mamre, dat is Hebron, in het land Kanaän.

4. Genesis 35:27

En Jakob kwam bij zijn vader Isaak te Mamre bij Kirjat-Arba – dat is Hebron – waar Abraham en Isaak als vreemdeling vertoefd hadden.

Follow Jesus/Yeshua !

Good Friday!"But He was [wounded] pierced through for our transgressions [rebellion], He was crushed [bruised] for our iniquities [sins]; the punishment [The chastisement] that brought us peace was upon Him, And by His scourging [stripes, bruises, wounds] we are healed." (Isaiah 53:5)

Henoch kwam tot het geloof (door de alwetende wijsheid en genade van God) op Goede Vrijdag 17 april 1992 d.m.v. deze film en scene van de kruisiging:

Klik hier: The Jewish Jesus/Yeshua of Nazareth, the crucifixion!

Why did Adolf Hitler hate Christianity so much?For all atheïsts visiting this blog: www.shockawenow.net

Anne Frank: the only existing film images

De enige videobeelden die ooit zijn gemaakt van Anne Frank waarop je haar uit het raam ziet hangen van Merwedeplein 37, Amterdam.

July 22 1941. The girl next door is getting married. Anne Frank is leaning out of the window of her house in Amsterdam to get a good look at the bride and groom. It is the only time Anne Frank has ever been captured on film. At the time of her wedding, the bride lived on the second floor at Merwedeplein 39. The Frank family lived at number 37, also on the second floor. The Anne Frank House can offer you this film footage thanks to the cooperation of the couple.

Parool verspreidt posters Joodse huizenMeer dan 21.000 Joodse huizen te Amsterdam!Lees ook: Waar woonden Joden?

Joodse huizen even zichtbaar op 4 mei