dinsdag 27 november 2012

DNA- en historisch bewijs dat de Joden geen Khazaren zijn

Het staat onomstotelijk vast dat de huidige Joden wel degelijk 'echte Joden' zijn en géén Khazaren, zoals Israëlhatende antisemieten beweren.

De Joodse Tempel heeft nooit bestaan.' 'Jezus was een Palestijn.' 'De Joden zijn geen Semitisch volk maar Khazaren, dus zijn het eigenlijk geen echte Joden.' 'De Palestijnen stammen af van de Kanaänieten en Filistijnen.' Zomaar een paar absurde beweringen die door Arabieren, Palestijnen, hun steunbetuigers en ook door kerken en christenen vaak worden gebruikt om de historische band van het Joodse volk met Israël te ontkennen. Daarbij negeren zij echter keihard historisch én genetisch (DNA) bewijs dat het huidige Joodse volk wel degelijk de 'enige echte' Joden uit de Bijbel zijn.

De Arabische/islamitische wereld is er de afgelopen tientallen jaren goed in geslaagd de geschiedenis en werkelijke wortels van het conflict met de Joodse staat Israël te herschrijven. Hierdoor is de sympathie van de wereld voor de Joodse staat na de jaren '70 goeddeels verdwenen en is de Palestijnse versie in zowel Amerika, Europa als de VN inmiddels breed geaccepteerd.

Joden eigenlijk geen Semieten?

Eén van de meest gemene pogingen om de Joden uit de geschiedenis van het Midden Oosten en in het bijzonder Israël te schrijven is de bewering dat de Joden eigenlijk helemaal geen Joden of Semieten zijn. De Palestijns-Arabische lutheraanse priester dr. Mitri Raheb, aan wie die dit jaar de prestigieuze Duitse mediaprijs werd toegekend, is één van de bekendste promotors van deze theorie.

In 2010 beweerde Raheb op een conferentie in Bethlehem zelfs dat het huidige 'Israël' eigenlijk van het 'Rome' uit de Bijbel afstamt alleen de voorvaders van de Palestijnse christenen destijds in het Bijbelse heilige land woonden. Met andere woorden: de huidige Joden in Israël zijn niets anders dan wrede veroveraars en beroven de 'echte' Semitische afstammelingen, de Palestijnen, van 'hun' land.

Raheb baseerde zich op een onbewezen, eeuwenoude theorie die sinds de vroege jaren '90 echter grondig en met wetenschappelijk bewijs is weerlegd. Deze theorie luidt dat de meerderheid van de huidige Joden met een Europese of Ashkenazi achtergrond niet de afstammelingen van Semitische voorouders uit het Midden Oosten zijn, maar van Turkse nomadenstammen, de Khazaren, uit Centraal Azië, die zich ergens in de 9e eeuw tot het Jodendom bekeerden.

Joden 'vervangen' door Palestijnen en/of christenen

Deze vervangingstheologie -waarin de Palestijnen en/of de christenen de Joden vervangen- werd gepopulariseerd in het boek 'De Dertiende Stam' (1976) van Arthur Koestler, die zich net als Raheb baseerde op ontkrachte rassentheorieën die werden bedacht om de Joden van hun voorouderlijke land te beroven. Rahebs en Koestlers theorieën worden vandaag de dag door Joden- en Israëlhaters, neonazi's en moslims maar al te graag als 'feiten' aangehaald. Hun gezamenlijke doel: het ontkennen, wegredeneren of in het geval van moslims zelfs letterlijk vernietigen van de Joodse staat Israël.

Het Khazaren Rijk duurde van de 7e tot de 10e eeuw en bevond zich ten noorden van de Zwarte Zee, de Kaukasus en de Kaspische Zee (heden ten dage Oekraïne en West Rusland). Op zijn hoogtepunt was dit imperium net zo groot als het Byzantijnse Rijk en het islamitische Kalifaat. In de 9e eeuw maakte koning Plan het Judaïsme tot de officiële religie van de Khazaren.

Sommige historici denken dat alleen de Koninklijke familie en de aristocratie zich tot het Judaïsme bekeerden. Anderen denken dat veel gewone Khazaren hun voorbeeld volgden. Er bestaan hoe dan ook historische referenties -zowel Joodse, christelijke als islamitische- dat Khazaren inderdaad Joden werden.

Khazarentheorie = Antisemitisch racisme

De stelling dat de meeste moderne Joden van deze Khazaren afstammen komt echter voort uit populaire 19e eeuwse racistische theorieën die later werden gepromoot door bekende antisemieten zoals Henry Ford. Er waren zelfs enige geassimileerde Joodse 'intellectuelen', die niets moesten weten van een aparte plaats voor hun volk -laat staan van een eigen Joods thuisland- die de Khazarentheorie onderschreven en stelden dat de huidige Joden niets anders zijn dan een bonte verzameling mensen uit verschillende volken, ondanks het feit dat historisch en archeologisch bewijs ook toen al het tegendeel liet zien.

Joden zijn GEEN Khazaren

De Joodse non-historicus en journalist Arthur Koestler trok zich in zijn boek 'De Dertiende Stam' dan ook uitsluitend verkeerde conclusies die waren gebaseerd op foutieve identificaties en bewuste verdraaiingen. Koestler dacht naïef genoeg dat hij kon aantonen dat de meeste Joden geen Semieten zijn en er daarom geen reden was voor 'antisemitisme'. Het gevolg was dat zijn boek juist door Joden- en Israëlhaters werd omarmd en nog steeds breed geciteerd wordt alsof het om een wetenschappelijk erkend werk gaat.

De vraag of de meerderheid van de Ashkenazi Joden die voor de Holocaust in Polen en andere Oost Europese landen leefden en nu de meerderheid van de Joden uitmaken de afstammelingen van de Turkse Khazarenstammen zijn kan even duidelijk als ondubbelzinnig met 'NEE' worden beantwoord.

Joden als sinds Romeinse Rijk in Europa

Lang voor de Khazaren zich tot het Judaïsme bekeerden, in Oost Europa arriveerden of zelfs maar bestonden kwamen er namelijk al een aanzienlijk aantal Joodse gemeenschappen in Europa voor. Al sinds de dagen van het Romeinse Rijk hebben er Joden in de Balkanlanden, de Krim, ten noorden van de Zwarte Zee en in de Kaukasus gewoond. Archeologische opgravingen hebben aangetoond dat er op het Tamam schiereiland in de Zwarte Zee al sinds het jaar 51 n.C. een Joodse gemeenschap was en sinds de 3e eeuw in Hongarije en Bulgarije.

Gevlucht van Centraal naar Oost Europa

Historisch- en ander bewijs laat zien dat de meerderheid van de Oost Europese Joden afstammelingen zijn van de Joden uit Centraal Europa (Duitsland, Bohemen en Moravië), wier voorouders uit Rome en daarvoor uit het Midden Oosten waren getrokken. In historische verslagen uit de Middeleeuwen is te lezen hoe de Joden al in de 11e eeuw uit Centraal Europa naar Oost Europa vluchtten als gevolg van de kruistochten. Tussen de 13e en 16e eeuw gingen veel Joden vooral in Polen wonen omdat de Poolse heersers relatief tolerant waren en hen zowel bescherming als vrijheid van religie en bezit boden.

Migratie Joden gedocumenteerde historie

In de 14e en 15e eeuw werden Joden uit veel landen verdreven en vonden in Polen een veilige vluchthaven. Uit oude documenten blijkt bijvoorbeeld dat Joden al in de 14e eeuw land bezaten bij de stad Wroclaw (Breslau). In 1575 leefden er al 150.000 Joden in Polen, dat daardoor het hartland van de Ashkenazi Joden werd. Veel Joden hadden generaties oude achternamen waaruit duidelijk hun afkomst bleek: Bachrach (Bacharach), Frankfurter (Frankfurt), Landau (Landau), Mintz (Mainz), Shapiro (Speyer), Wiener (Wenen).

In tegenstelling tot de Khazarentheorie over de oorsprong van de Ashkenazi Joden is de migratie van Joden van Centraal naar Oost Europa wél een gedocumenteerd historisch feit. Bovendien is er nog ander bewijs dat definitief een einde maakt aan alle speculaties. Ironisch genoeg was het juist dit bewijs waar Raheb naar verwees dat al zijn veronderstellingen onderuit heeft gehaald.

DNA bewijst: Joden zijn 'echte Joden'

Uit modern genetisch onderzoek door moleculaire biologen blijkt dat specifieke etnische volken en groepen uniek genetisch materiaal bezitten, dus uniek DNA. Dit geldt voor bijvoorbeeld de 'Ethiopiërs', de 'Slaven', de "Turken' en ook voor de 'Joden'. Dankzij deze genetische bevindingen kunnen historici heden ten dage nauwkeurig bepalen waar volken en etnische groepen in het verleden hebben geleefd.

Uit meerdere DNA studies naar de wereldwijde Joodse gemeenschap blijkt dat de meeste Ashkenazi én andere Joden dezelfde 'Joodse' genetische kenmerken bezitten en dat ze nauw verbonden zijn met Semitische groepen. Met andere woorden: de Semitische / Midden Oosten oorsprong van de meeste Joden, inclusief die in Oost Europa, is daarmee bevestigd.

Hoewel een minderheid van de Joden van Khazaren afkomst kan zijn is dus overduidelijk bewezen dat de stelling dat de meeste Joden niet Semitisch zijn maar Khazaren vals is. Veel Joden- en/of Israëlhaters, waaronder ook christenen, zullen het ongetwijfeld niet leuk vinden, maar de hedendaagse Joden zijn dus wel degelijk dezelfde 'Joden' als in de Bijbel.

Iedereen kan Jood worden

In de Joodse gemeenschap zelf zijn dit soort discussies overigens totaal irrelevant, vooral omdat de Joden geen 'zuivere bloedlijn' en 'rassenleer' kennen. Door alle eeuwen heen hebben Joden mensen van allerlei volken en rassen tot hun geloof verwelkomd. Ruth was een Moabitische, werd een Jodin van de stam Juda en zelfs een voorouder van Koning David en zelfs Jezus. Na de nederlaag van Haman -zoals beschreven in het boek Esther- bekeerden veel Perzen zich tot het Judaïsme.

Op dezelfde wijze is er enig Khazaars DNA in de Joodse genen terechtgekomen - maar wat zou dat? Iedereen kan zich ongeacht afkomstig of ras tot het Judaïsme bekeren. Een bekeerling wordt vervolgens net zo Joods geacht als Abraham of Mozes.

Delegitimering Israël

De voortdurende pogingen van mensen zoals Koestler, Raheb, officials van het Vaticaan en andere christelijke kerken om het bestaan en belang van de Joodse staat Israël te delegitimeren zijn behalve een doorzichtig onderdeel van de Palestijnse propagandacampagne zowel in historisch als wetenschappelijk opzicht louter absurd te noemen. Niettemin blijkt dat het voortdurend herhalen van dit soort leugens steeds meer mensen heeft overtuigd.

God heeft de Joden niet verworpen

Dit geldt helaas ook voor veel christenen, die in deze valse als 'feiten' gepresenteerde leugens hun eeuwenoude, door het Vaticaan bedachte en door talloze protestantse en evangelische kerken overgenomen vervangingstheologie, waarin een dikke streep werd gehaald door Gods Bijbelse en eeuwige beloften aan de Joden ten faveure van 'de Kerk', bevestigd zien. En dat ondanks het feit dat de bekeerde Joodse farizeeër Saulus duidelijk schreef dat God de Joden niet heeft verworpen, maar enkel de ogen heeft toegesloten zodat het evangelie aan de heidenen kon worden gebracht:

'.. dit geheimenis: een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat, en aldus zal gans Israël behouden worden... Zij (de Joden) zijn naar het evangelie vijanden om uwentwil, maar naar de verkiezing zijn zij geliefden om der vaderen wil. Want de genadegaven en de roeping Gods zijn onberouwelijk.' (Rom.11: 25-29)

Bron: Xandernieuws